Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED
---oOo---
5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia
Mobile: 0417804357 hoặc 0401672988
Email: buddhismtodayinc@yahoo.com | Website: http://daophatngaynay.com
 

Thư Ngỏ

V/v Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam dạng MP3,
V/v Ủng hộ chương trình mổ mắt từ thiện cho người nghèo ở Nông Thôn Việt Nam

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gởi Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị thiện hữu tri thức khắp nơi.

Lời đầu thư, thay mặt Hội Ấn Tống và Từ Thiện, chúng con xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể luôn khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Chúng tôi xin kính chúc quý vị thiện hữu tri thức và quý ân nhân vô lượng an lạc và hanh thông trong cuộc sống.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Kính thưa quý vị,

Thật quý hóa thay! Chúng con / chúng tôi vô cùng cảm kích với sự nhiệt tâm ủng hộ và đóng góp của Chư Tôn Đức và quý vị cho việc ấn hành bộ Đại Tạng Kinh VN dạng MP3 CD, để góp phần lăn chuyển bánh xe pháp tới mọi người hữu duyên cũng như việc giúp đỡ ủng hộ cho chương trình mổ mắt từ thiện cho người nghèo neo đơn ở nông thôn Việt Nam để đem lại ánh sáng trong cuộc sống hằng ngày và nhằm xóa dịu những nỗi khổ đau mà những người bất hạnh đang chịu đựng.

Với lòng chân thành ủng hộ của Chư Tôn Đức cũng như của tất cả quý vị, chúng con / chúng tôi xin nguyện cố gắng đem hết khả năng của mình để phục vụ thật tốt để duy trì và bảo tồn chánh pháp mỗi ngày mỗi vững vàng hơn, đem ánh sáng Phật pháp soi rọi tới mọi nơi, mọi nhà, mọi người để giúp cho mọi người sống được an lạc và hạnh phúc. Chúng con / chúng tôi cũng xin nguyện làm hết sức mình để giúp thêm cho những người nghèo neo đơn ở nông thôn Việt Nam sớm được thấy ánh sáng để họ có thể làm việc nuôi sống họ và gia đình của họ.

Chúng con / chúng tôi xin nguyện cố gắng làm tròn bổn phận để khỏi phụ lòng tín nhiệm của Chư Tôn Đức cùng với tất cả quý vị.

Để tri ân Chư Phật, Chư Bồ Tát trong mười phương, chúng con / chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho tất cả những người chung quanh mỗi ngày một sáng suốt, để cùng duy trì chánh pháp, lợi ích quần sanh, tất cả cùng phát tâm Bồ đề đúng theo lời dạy của Chư Phật: “Phục vụ chúng sanh tức cúng dường Chư Phật.”

Sau cùng, chúng con / chúng tôi xin chân thành cảm niệm công đức của Chư Tôn Đức cùng tất cả quý vị đã phát tâm ủng hộ cho chương trình thực hiện bộ đại tạng kinh dạng MP3 CD sớm được hoàn thành và chương trình mổ mắt từ thiện cho người nghèo neo đơn ở nông thôn Việt Nam được lâu dài và thường xuyên. Với những công đức này, chúng con / chúng tôi xin hồi hướng và đảnh lễ mười phương Tam Bảo thù ân cho Chư Tôn Đức, chư vị ân nhân thiện tri thức...

Chúng con xin cầu nguyện Hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho Chư Tôn Đức pháp thể luôn khinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự luôn viên thành.

Chúng tôi xin cầu nguyện Hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho Chư vị cùng toàn thể bửu quyến của quí vị được thêm phước báu, chư duyên thắng ý, công hạnh viên dung, pháp lữ đề huề, tấn tu đạo nghiệp và luôn được an lạc dưới ánh hào quang của Chư Phật.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma-ha-tát.

 

                 Thay mặt Hội Ấn Tống và Từ thiện
                Adelaide; ngày 15 tháng 9 năm 2004
               Kính bái
              Giác Ðịnh & Hải Hạnh

http://www.buddhismtoday.com/antong/thungo.htm

 


Vào mạng: 27-9-2004

Trở về mục Ấn Tống

Đầu trang