Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
DANH SÁCH QUÝ PHẬT TỬ PHÁT TÂM ẤN TỐNG "KINH TỤNG HẰNG NGÀY" LẦN THỨ 5

Phương Danh Phật Tử Hoa Kỳ cúng dường ấn tống
(Tính theo đô la Mỹ)

Ẩn danh

$40.00

 Bảo Vương và Bảo Lân  $100.00

Cindy Wong

$20.00

 Dạo Quang $50.00
 Dao Le Minh Khai & Luong thi  Be $200.00
 Diệu Huệ (Sanfrancisco) $235.00

Diệu Linh

$1,000.00

Diệu Nhẫn (Thuận & Quân)

$100.00

Diệu Nguyện

$40.00

Đặng Đức Dũng

$1,000.00

 Đức Quang & Loan, Quan Lan & Tăng Hà  $210.00

Giỏi Nguyễn

$200.00

Hồ Văn Quyền

$100.00

Hồng Ngọc

$900.00

 Lâm Jimmy  200 quyển
 Lâm Bryan  100 quyển
 Lâm Shay  100 quyển

Lê Văn Nghĩa – Lê Phạm Thanh Vân

$100.00

Lưu Kim Chi – ông Phúc

$100.00

Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả

$100.00

Minh Tiến

$100.00

Nguyên Tịnh

$100.00

Nicky Vongkot $100.00

Nguyên Linh

$5.00

 Phan Lý và Thanh Loan $100.00

Tâm Các - Nguyễn Trung Quân

$100.00

Tôn Thất Tùng

$100.00

 Thanh Minh  $1000.00

Thiện Sơn – Vũ Hữu Đệ

$100.00

Thuỷ Clark

$100.00

 Thuần Chánh Tuệ  100 quyển
 Trần Cư $100.00
  Trần Huệ Thanh - Quảng Trí  200 USD

Võ Minh Thế

$400.00

Xuân Tứ

$10.00

Phùng Thị Thảo, PD: Diệu Lạc

$50.00
Phật tử: Diệu Ngọc, Diệu Hiền 10 quyển
Vo Dinh Dang & Luong thi Ngoc $100.00
Vo van Luc & Luong thi Nga $100.00
Phương Danh Phật Tử Úc châu cúng dường ấn tống
(Tính theo đô la Úc)

A Dánh

$   20.00

Ánh Dung - Hiền                                            

$   100.00

Bác Diệu Tâm (Perth)                                      

$     50.00

Bành Ngọc Liên (PD: Thiện Hữu)                    

$     50.00

Cầu Siêu cụ bà Nguyễn Thị Xưa                      

$   100.00

Chúc Nhiệm                                                    

$     50.00

Diệu Thông                                                     

$     10.00

Diệu Trí                                                          

$     25.00
Đào Thị Minh Chính 600.000 VNĐ
Đào Thị Minh Tâm 1.000.000 VNĐ
Đào Thị Minh Phương 1.000.000 VNĐ

Đoàn Thiện Huy                                              

$     50.00

Đồng Ngọc                                                     

$   100.00

Dương Triệu Thục Huệ                        

$     10.00

GĐ Chân Phúc Đức                                        

$   100.00

GĐ Châu Kim Anh                                          

$     20.00

GĐ Chen Jan Hong                                         

$     20.00

GĐ Chen Wei Hong                                        

$     20.00

GĐ Chen Xi Juan                                            

$     20.00

GĐ Diệu Trinh Sam                                         

$     50.00

GĐ Dư Đức                                                  

$     30.00

GĐ Du Hương (PD: Yến Ngọc) &  Đạt (PD: Bửu Quang)       

$     50.00

GĐ Dương Ngân Hoa                                     

$     20.00

GĐ Hồng Thị Lệ                                             

$     50.00

GĐ Hồng Thị Phượng                                     

$     50.00

GĐ Hứa Hiền                                                  

$     20.00

GĐ Hứa Lai                                                    

$     10.00

GĐ Hứa Mau                                                

$     20.00

GĐ Hứa Minh                                                 

$     20.00

GĐ Hứa Nhơn                                                

$     20.00

GĐ Hứa Thanh                                    

$     20.00

GĐ Kim Hong Tang                                        

$     50.00

GĐ Lâm Huệ Lan                                            

$     50.00

GĐ Lâm Minh Hải                                           

$     30.00

GĐ Lâm Minh Hùng                                        

$     30.00

GĐ Lâm Tố Phượng                                      

$     30.00

GĐ Phan Văn Thanh & Chân Phúc Hiền          

$   100.00

GĐ Quách Hồng Minh                         

$     10.00

GĐ Quách Sum                                              

$     20.00

GĐ Quách Thoại Đệ                                        

$     20.00

GĐ Quách Trương Nam Thế                           

$     20.00

GĐ Quách Tuyết Phương                                

$     50.00

GĐ Trần An Mạn                                           

$     20.00

GĐ Trần Ngào                                                

$     20.00

GĐ Trần Thị Hạnh                                           

$   150.00

GĐ Vương Thị Huệ                                         

$     30.00

Hải Hạnh – Giác Định                                      

$ 1000.00

Huỳnh Triệu Thục Linh                        

$     10.00

Khuất Hữu Bình                                             

$     50.00

Lâm Caroline                                                  

$     30.00

Lâm Jonathan                                                

$     30.00

Lệ Thành                                                         

$     30.00

Lê Thị Xuân Mai (PD: Thiện Trúc)                   

$   100.00

Lưu Triệu Thục Phương                                   

$     10.00

Lý Ngành (PD: Huệ Ngọc)                           

$   100.00

Lý Thục Ngâm                                    

$     50.00
Mã Triệu Thị Tâm         $     20.00

Mỹ Kim                                                          

$     50.00

Ngộ Ngọc                                                      

$     20.00

Ngô Thị Liên (PD: Thiện Như)            

$     10.00

Ngọc Liên                                                      

$     50.00

Ngọc Thuận                                                    

$     50.00

Nguyên Hương                                    

$   100.00

Phạm Thị Dung                                    

$     50.00

Phạm Thị Hoàng Chủng                                   

$     50.00

Phan Tấn Hiệp (PD: Thiện Hòa)                       

$   200.00

Phan Thị Thu Thảo & Lân Khai Trí Hùng         

$     50.00

Phí Thị Hiển (PD: Thiện Vinh)              

$     30.00

Quách Lưu Hán Dương                                  

$     10.00

Quách Sở Hiệp                                    

$     10.00

Quách Sở Linh                                    

$     10.00

Quách Sở Nguyên                                           

$     10.00

Quách Tô Hán Vinh                                         

$     10.00
Tâm Diệu  (Hiền) 500 USD

Thiện Nhân                                                    

$     50.00

Thiện Quý và Thiện Phú                              

$     50.00

Thiện Tịnh                                                      

$     10.00

Thiện Vân                                                        

$     50.00

Thiện Xuân                                                      

$   100.00
Trần Cang Cường $     50.00

Trần Mỹ Liên                                                 

$     20.00

Trần Thị Em Bé                                               

$     50.00

Trần Triệu Thị Hương                                      

$     20.00

Trang Ngọc                                                     

$     20.00

Triệu Adeleine                                     

$     10.00

Triệu Kiến Diệp                                               

$     10.00

Triệu Lâm Thanh Tùng                         

$     10.00

Triệu Liệu Quang Khánh                                  

$     10.00

Triệu Lục Quang Minh                         

$     10.00

Triệu Quách Ngọc Phượng                             

$     20.00

Triệu Quách Thọ Phong                                   

$     10.00

Trúc Lâm (PD: Thiện Thanh)                            

$     10.00

Trương Ngọc                                                  

$     50.00

Vạn Bổn                                                          

$     50.00

Viên Hương                                                     

$     50.00

Võ Thanh Nghi & Võ Thanh Phong                 

$     50.00

 


Vào mạng: 4-9-2005

Trở về mục Ấn Tống

Đầu trang