Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
 LƯỚI TRỜI ĐẾ THÍCH
PHẬT GIÁO HOA NGHIÊM TÔNG
(Hua Yen Buddhism The Jewel Net of India)
(The Pennsylvania State University Press)
 FRANCIS H. COOK

 

  Kính dâng
Giác linh Thầy Bổn Sư
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
Chúa Bửu Liên, Cần Thơ

 

Samôn Thích Thiện Sáng

 

 "Hoa Nghiêm cho triết học, Thiền cho thực hành" – A Chinese Saying
 "Thiền là sự hoàn tất thực hành của tư tưởng Phật giáo Trung hoa và triết học Hoa Nghiêm là tột đỉnh của lý thuyết"
 "Triết học của Thiền là Hoa Nghiêm và giáo lý Hoa Nghiêm sanh ra quả trái của nó trong cuộc sống Thiền"
 History of Zen Buddhism by Heinrich Dumoulin.
 "Hoa Nghiêm là triết học của Thiền và Thiền là sự thực hành của Hoa Nghiêm"
D.T Suzuki

 

 

 Mục lục

Lời nói đầu
  1. Lưới ngọc Trời Đế Thích
  2. Hoa Nghiêm tông
  3. Bối cảnh Ấn độ của Hoa Nghiêm
  4. Đồng (đồng nhất)
  5. Tương quan nhân quả
  6. Tổng và biệt (Toàn thể và thành phần)
  7. Vairocane (Tỳ Lô Giác Na)
  8. Sống trong lưới Trời Đế Thích

Mục lục | Lời nói đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/hoanghiem.htm

 


Vào mạng: 3-9-2004

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang