Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
TRAO ĐỔI NGẮN VỚI HOÀ THƯỢNG THÁNH NGHIÊM

Thích Nhật Từ: Sáng kiến tổ chức các toạ đàm quốc tế nhân khánh thành Pháp Cổ Sơn, ngoài mục đích thiết lập các quan hệ xã hội và tôn giáo, Hoà thượng muốn gởi gấm thông điệp của Phật giáo đến đại diện các tôn giáo và các nhà nghiên cứu?

HT. Thích Thánh Nghiêm: Cùng một chủ đề chính “Từ Nội Tâm đến Nhãn Quan Toàn Cầu” các toạ đàm lần này nhằm thiết lập điều kiện tạo ra một tương lai toàn cầu xán lạn, vững chãi, hoàn bình, bằng trí tuệ và kinh nghiệm của các cử toạ đứng từ góc độ tôn giáo và triết học khác nhau trên khắp thế giới. Với ba toạ đàm, Pháp Cổ Sơn làm vai trò nhịp nối, để các nhà lãnh tụ Phật giáo thế giới, các nhà học giả Phật giáo thế giới và các nhà lãnh tụ tôn giáo thế giới có thể ngồi lại gần nhau trong tinh thần tương kính đối với các hệ giá trị khác nhau. Điều tôi muốn nhắn nhũ đến với tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị là đã đến lúc chúng ta phải hiểu được và nhận thức được tầm quan trọng của sự an lạc nội tại, sự hoà hợp trong khác biệt, sự thống nhất mục đích trong các phương tiện hành trì khác nhau trong đời sống của con người và muôn loại. Các tôn giáo cần phải chia sẻ các giá trị của tình thương phổ quát, giải quyết các vấn đề bằng trí tuệ và ứng xử với nhau trong tinh thần đại bi. Với nguyên lý đó, tôi tin rằng thế giới hiện tại và tương lai sẽ giải quyết được các thách thức mà nhân loại đang đối đầu như chủ nghĩa giai cấp, tôn giáo, ý thức hệ chính trị, mâu thuẫn đối kháng, khủng bố và huỷ diệt lẫn nhau.

Hỏi: Đạo đức có thể tồn tại ngoài tôn giáo và độc lập với tôn giáo. Vai trò của tính đa nguyên tôn giáo có thể giúp gì cho sự phát triển xã hội con người?

HT. Thích Thánh Nghiêm: Sự phát huy nhân cách của con người lệ thuộc vào sự phát triển cá nhân và đạo đức toàn cầu, vốn có liên hệ mật thiết với các truyền thống tôn giáo. Trong khi xã hội toàn cầu ngày nay mang tính đa văn hoá, khuyến khích và cho phép chúng ta duy trì các khác biệt, chúng ta có thể chia sẻ các nguyên lý đạo đức dị biệt, với tâm huyết rằng tất cả dân tộc trên thế giới có thể đồng tồn tại trong hoà bình. Sáu tỉ rưởi người trên thế giới ngày nay cần đến các quy luật hỗ tương và phát triển. Bên cạnh các luật quốc tế, các nguyên lý đạo đức phổ quát rất cần thiết cho đời sống cộng tồn.

Hỏi: Cuộc đời đức Phật gắn liền với sinh thái thiên nhiên, ảnh hưởng đến đời sống vật lý của chúng sinh, và sinh thái tâm linh, tức sinh thái hành trì, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của con người. Xin Hoà thượng cho biết quan điểm bảo vệ sinh thái của Pháp Cổ Sơn?

HT. Thích Thánh Nghiêm: Tinh thần và quan điểm bảo vệ sinh thái của Pháp Cổ Sơn, trên căn bản dựa vào tinh thần từ bi của đức Phật và hạnh nguyện từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm. Theo tôi, có bốn loại sinh thái căn bản mà con người cần phải quan tâm và bảo vệ: 1) Bảo vệ sinh thái thiên nhiên kéo theo sự phải vệ hệ sinh thái và nguồn tài nguyên thiên nhiên, 2) Bảo vệ sinh thái đời sống nhằm kiến tạo một phong cách sống đơn giản, thanh khiết và trật tự, 3) Bảo vệ sinh thái xã hội nhằm đảm bảo sự tương kính và an bình trong các tương tác xã hội, 4) Bảo vệ sinh thái tâm linh nhằm thiết lập thái độ sống lạc quan, hạnh phúc và an lạc bây giờ và tại đây. Bảo vệ ba loại sinh thái đầu là điều kiện cần và đủ để phát huy sinh thái tâm linh, mãng quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của con người.

 http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/

 


Vào mạng: 11-10-2005

Trở về mục "Phật giáo năm Châu"

Đầu trang