Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

CHÂN TƯỚNG HOÀ THƯỢNG THÍCH ẤN THUẬN

Hoà Thượng Thích Ấn Thuận sau một cơn bệnh cũ tái phát đã an tưòng thị tịch lúc 10h7’sáng ngày 04 tháng 06 năm 2005nhằm 28-04- Ất D ậu tại bệnh viện Từ Tế  huyện Hoa Liên - Đài Loan. Trụ  thế 101 năm, giới Iạp 75 hạ , pháp thể được lưu lại tại Truy Ân đường của Đại học Từ Tế để tứ chúng chiêm ngưỡng và đảnh lễ.Ngày 06-06-2005 linh cữu được đưa về và hoàn tại Phước Nghiêm tinh xá( Phước Nghiêm Phật học viện) ở huyện Tân Trúc – Đài Loan,và lễ Trà tỳ và Nhập tháp sẽ được cử hành vào ngày 11- 06-2005.

 Sơ  Lược Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Ấn Thuận

Hoà Thượng Thích Ấn Thuận thế danh Trương Lộc Cần, sinh năm 1906,người tỉnh Triết Giang-Trung Quốc,là một vị Cao tăng của Phật Giáo Trung Quốc-Đài Loan trong thời hiện đại,m ột đời cống hiến cho sự nghiệp xiển dương Phật giáo Đại thừa.

Năm 1930 xuất gia với Hoà thượng Thích Thanh Niệm tại am Phúc Tuyền núi Phổ Đà,pháp danh Ấn Thuận, hiệu Thạnh Chánh,thọ giới tỳ kheo tại gi ới Đàn chùa Thiên Đồng do  Hòa Thượng Viên Anh làm Đàn Đầu.Vào năm 1934 theo Hoà Thượng Thái Hư vận động phong trào Phục hưng phật giáo Trung Qu ốc cận hiện đại. Từng dạy qua các phật học viện tại Trung Quốc: Phật học viện Cổ Sơn, Phật học viện Mân Nam, Phật học viện Vũ Xương, Hán Tạng Giáo Lý  Viện,Phật học viện Phật Pháp Vương. Vào đầu thập niên 40 Ngài đ ến Hương Cảng, Đài Loan hoằ ng pháp ,từng nhậm chức Hội trưởng phật giáo Hương cảng, trụ  trì chùa Thiện Đạo(Đài bắc-Đài Loan)Sáng lập Phưóc Nghiêm tinh xá,giảng đường Huệ  Nhật(Đài bắc- Đài Loan), Diệu Vân Lan Nhã am ( Gia Nghĩa- Đài Loan),Hoa Vũ  tinh xá(Đài Trung-Đài Loan). Trải qua 75 năm  hoằng pháp lợi sinh,tinh thông Tam Tạng kinh điển, từng đã đọc qua Đại Tạng Kinh, biên soạn hơn 40 tác phẩm, được kết thành hai tập Diệu Vân và Hoa Vũ,cũng như những tác phẩm khác:

1- Ấn Độ Chi Phật Giáo

2- Ấn Độ Phật Giáo Tư Tưởng Sử

3- Nguyên Thủy Phật Giáo Kinh Điển Tập Thành

4- Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Vi Chủ Đích Luận Thư Dữ Luận Sư Chi

Nghiên Cứu.

5- Sơ Kỳ Phật Giáo Chi Khởi Nguyên Dữ Khai Triển

6- Không Chi Thâm Cứu

7- Như Lai Tạng Chi Nghiên Cứu

8- Trung Quốc Thiền Tông Sử

9- Tạp A Hàm Kinh Luận Hội Biến

10-Trung Quốc Cổ Đại Dân Tộc Thần Thoại Dữ Văn Hoá Chi Nghiên Cứu.

Sự thị tịch của Ngài để lại cho Phật Giáo Trung Quốc và Đài Loan niềm kính tiếc vô biên,và văn hoá Trung Quốc đã mất đi một vì sao sáng,75 năm Ngài đã hy sinh biết bao công sức để thành tựu ngọn đuốc bất tận thấp sáng cho toà nhà Phật giáo Đại Thừa được sáng mãi,những tác ph ẩm Ngài để lại được xem là di sản tinh anh qúy giá của Phật giáo,những lời dạy của Ngài là tài sản tinh thần vô giá đối với tứ chúng đệ tử.

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/nguoi/ht-AnThuan.htm

 


Vào mạng: 8-6-2005

Trở về mục "Phật giáo năm Châu"

Đầu trang