Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

NGHI THỨC SÁM HỐI


 

 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ

Soạn dịch

 

 

– 2004 –


MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU                                                        vii

 

PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

1.     Nguyện Hương                                         

2.     Tán Phật và Đảnh Lễ Tam Bảo                                    

3.     Tán Hương                                               

4.     Phát Nguyện Trì Kinh                               

5.     Tán Dương Giáo Pháp                              

 

PHẦN CHÁNH KINH

6.    Lạy Sám Hối Sáu Căn, hoặc

7.    Lạy Sám Hối Hồng Danh                                          

 

PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

8.    Bát-nhã Tâm Kinh                                    

9.    Niệm Phật                                                

10a. Sám Nguyện                                              

10b. Sám Qui Nguyệnt                                       

10c. Sám Nhất Tâm                                        

11.   Hồi Hướng Công Đức                             

12.   Phục Nguyện                                          

13.   Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu                             

 

 Home | Up | Lời Nói Đầu | Dẫn Nhập | Hồi Hướng | Hồng Danh | Sáu Căn

 


Vào mạng: 1-6-2005

Trở về mục "Nghi thức Phật giáo"

Đầu trang