Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

NGHI THỨC SÁM HỐI


 

 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ

Soạn dịch

 

 

– 2001 –


 

 

1. NGUYỆN HƯƠNG

(Chủ lễ quì ngay thẳng, dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Đại chúng mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện)

 

      Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  O

Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền,
Vườn tuệ chiên đàn nguyện kết nên.
Đao giới vót thành hình núi thẳm,
Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên.  O

Chúng con ở đạo tràng ............. cung kính quỳ trước chánh điện, tán dương công đức bậc thầy ba cõi, đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời, chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi, cố ý hay vô ý, đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại.        O

Chúng con nguyện: chánh pháp được lan truyền khắp chốn; lời Phật được phổ biến muôn nơi; người người từ bỏ tham giận, si mê; tưới tẩm từ bi, hạnh phúc; làm lành lánh dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; thế giới dứt nghiệp binh đao; muôn loài an vui giải thoát. O

Lại nguyện: đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian, sống trọn đời trong an vui tự tại. Từ nay, sạch hết não phiền, thoát vòng mê muội. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật.       O

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát  (3 lần) OOO

(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương)

 

2. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO

(Đại chúng đứng chắp tay, cung kính hướng về Phật, xướng lạy)

Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Nay con nguyện quy y,
Diệt trừ vô lượng tội,
Dâng lên lời tán thán,
Ức kiếp vẫn không cùng.  (1 xá)  O

 

Phật là đấng giác ngộ mình,
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,
Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

Là thầy ba cõi trời người xưa nay.

Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương.      (1 lạy) O

Pháp là phương thuốc diệu thay,
Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh,
Như vầng trăng sáng lung linh,

Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.

Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương.      (1 lạy) O

Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giả từ ra đi,
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

Độ đời thoát khỏi tham ... si khổ sầu.

Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) OOO

 

3. TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu cát tường
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành
Pháp thân các Phật tịnh thanh
Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban.
 Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần)   OOO

 

4. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH
Lạy đấng Thầy ba cõi,
Quy mạng Phật mười phương.
Con nay phát nguyện lớn,
Thọ trì tạng Pháp Bảo,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nguyện cho người thấy nghe
Đều phát tâm bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.     O
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) OOO
 

5. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.
Nay con gặp được xin trì tụng,
Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mầu.
 
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát.   (3 lần) OOO

Home | Up | Lời Nói Đầu | Dẫn Nhập | Hồi Hướng | Hồng Danh | Sáu Căn

 


Vào mạng: 1-6-2005

Trở về mục "Nghi thức Phật giáo"

Đầu tr