Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
CHÚ ĐẠI BI 
(Sahasra-bhụja  Āryāvalokiteśvara Mantra) 
(Được La-tinh hoá theo cách đọc của người Ấn -   đọc bằng font Arial Unicode)

 

Na maḥ ra tra tra yā ya. Na mo ā ryā va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya ma hā kā ra ṇi kā ya. Oṃ sa rva ra bha ye sa dha na da sya. Na mo skṛ tva i moṃ ā ryā va lo ki te si va ra raṃ dha va. Na mo na ra ki dhi he ri  ma hā va dha ṣa me sa rva a thā du śu bhuṃ a je yaṃ sa rva sa ta. Na mo va ja ma va du du ta dya thā. Oṃ a va lo ki lo ka te ka ra te e hre  ma hā bo dhi sa tva. Sa rva sa rva ma la ma la ma he ma hre da yaṃ ku ru ku ru ka rnaṃ d ru d ru va ja ya te ma hā va ja ya te. Dha ra dha ra dhi ri ṇi śva rā ya ca la ca la mo ma va ma ra mu kte le. E he e he ci nda ci nda. A rsaṃ pra ca li va ṣa va ṣam pra śa ya hu ru hu ru ma ra.  Hu ru hu ru hri. Sa ra sa ra si ri si ri su ru su ru bo dhi ya bo dhi ya. Bo dha ya  bo dha ya mai tri ya na ra xi ndi dha rṣi ṇi na pa ya ma na svā hā si ddhā ya svā hā. Ma hā si ddhā ya svā hā si ddhā yo ge śva ra ya śva hā. Na ra ki ndi svā hā. Ma ra na ra svā hā. Si ra saṃ a mu khā ya svā hā. Sa rva ma hā si ddhā ya svā hā ca krā. Ṣi ddhā ya svā hā. Pa dha ka sta ya svā hā na ra ki ndi va ga ra ya svā hā ma va ri śa ṅkra ya svā hā. Na maḥ ra tha tra yā ya na mo ā ryā va ro ki te śva ra ya svā hā. Oṃ si ddhum tu man tra pa dā ya svā hā.

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/chudaibi-phienam.htm

 


Vào mạng: 10-3-2002

Danh sách các câu hỏi Phật học

Đầu trang