Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED
PHƯƠNG DANH ỦNG HỘ QUÀ CHƯƠNG TRÌNH "QUAY ĐẦU LÀ BỜ"
 CHO TÙ NHÂN TẠI CÁC TRẠI GIAM

 

AUSTRALIA

Tên

Số tiền ủng hộ

Ngộ Ngọc       $50 AUD
Le van Kiem 20 20
Ton Nu Song Yen 20
Nguyen thanh Buu 50
   

 

      CANADA (CAN)

Tên

Số tiền ủng hộ

   
   
   

      USA (USD)

Tên

Số tiền ủng hộ

Nguyễn Kim Dung $100
Nguyễn Ngọc Phụng $300
Nguyễn Hồng Nhân $150
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     VIỆT NAM

Tên

Số tiền ủng hộ

   
   
   

Phương danh bạn bè thân hữu ủng hộ quà cho 2000 tù nhân tại Bến Tre lần 2

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/unghotunhan_laudai.htm

 


Vào mạng: 2-5-2007

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang