Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

MẬT TÔNG TÂY TẠNG

Định Danh


 

 Kim Cang Thừa (Vajrayana) hay Mật  điển (Mantra) là thừa cao nhất trong Phật  Giáo. Nhiều người đã  trình bày sai lầm  về nguyên thủy Mật Tông.  Có người cho  là do những  Lạt Ma Tây  Tạng đặt ra.  Có người cho là do  sự biến dạng của Ấn  Độ Giáo; lại có giả  thuyết về truyền thừa của một tôn giáo từ Mông Cổ. Sự thật không phải như vậy. Kim Cang Thừa do đức Thích  Ca Mâu Ni đặt  ra. Trong tất cả  những giáo lý Phật Giáo, thì Kim  Cang Thừa là giáo lý cao  nhất, thù thắng nhất, cũng là khó khăn  nhất trong việc tu trì và  chứng ngộ. Muốn hiểu được Kim Cang Thừa, phải trải qua Tiểu Thừa và Đại Thừa. Đức Phật đã thuyết pháp tùy theo trình độ của đệ tử. Có người đạt đến trình độ cao;  có người ở mức trung bình; lại  có người ở mức độ  thấp.

Thành  thử tùy  theo căn  cơ và  trình độ  của mỗi hạng người, đức Phật đã thuyết giảng những giáo lý trình độ khác nhau. Phải tùy  cơ để thâm nhập.  Chẳng hạn dùng giáo  lý cao siêu để giảng dạy cho những người có trí thức bình thường hay thấp, chẳng mang lợi ích gì vì họ không am hiểu; từ đó sinh chán nản trong tu tập. Với những người coí trình độ  thấp, Ngài giảng giáo lý Tiểu Thừa.  Với người  có trình độ trung  bình, Ngài giảng giáo  lý Đại Thừa.  Duy có những người có trình độ  rất cao, Ngài mới giảng Kim Cương Thừa.

 Khi thuyết  giảng cho từng  hạng chúng sanh,  Ngài cũng hoá  thân những hình  tướng khác nhau.  Chẳng hạn như  khi thuyết giảng  về giáo lý Tiểu thừa, thì Ngài hoá thân Tỳ Kheo. Khi thuyết giảng về giáo  lý Đại  thừa, Ngài  hoá thân  thành Bồ  Tát. Còn khi thuyết giảng về Kim  Cang Thừa thì Ngài hoá thân  thành Đạo Phật Như Lai hay Thiên Thần Đạt Minh.  Kim Cang (Phạn ngữ là Vajra),  Tây Tạng gọi là rDo-rje (Dorje) có nghĩa là:  Khả năng chứa đựng  cái bản chất của  viên kim cương.Vajra cũng giống như viên kim cương, rất cứng và rất quý.

 Khi con người tu tập theo Kim Cang Thừa của Tantra (Mật Giáo) bản tánh sẽ "cứng đầu như trâu" (nguyên nghĩa),  không thể để cho một sức cám dỗ nào có thể chi phối. Người tu hành theo Kim Cang Thừa không để cho một xảo thuật hay một thuật ngữ nào ảnh hưởng được. Vì nếu bịbị chi  phối bởi xảo thuật  hay thuật ngữ khác  nào thì vĩnh viễn không hiểu được thế nào là Kim Cang Thừa.Tren nguyên tắc tu trì của giáo lý nầy, thì sự kiên cố của tâm và bản tánh kim cương chỉ là sự biểu hiện của một tâm thức lành mạnhtuyệt đối.  

Con đường  đi đến Kim  Cang Thừa phải  trải qua nhiều  giai đoạn:phải tiến từ giáo lý Tiểu Thừa,  tiếp theo theo giáo lý Đại Thừa; đủ căn bản của hai tông phái nầy sau đó mới tiến đến lãnh vực của Kim Cang Thừa.  Những vị Lạt Ma Tây Tạng  thường khuyến cáo những ai vội vàng đi vào Kim Cang Thừa theo con đưòng tắt. Điều nầy rất nguy hiểm. Đã không hiểu được ý nghĩa chân chính, lại còn vấp sai lầm, vô bổ.

 

Tu chứng Kim Cang Thừa

Pháp môn  tu chứng rất nhiều,  tùy thời để học,  tùy nơi để hành, nhưng mục đích  vẫn là một: Làm thế  nào để người tu hành  đi vào cõi viên mãn, cho nên chỗ "trở về" chỉ là nhất thừa (Phật Thừa).  Hiển Giáo Mật  Tông gồm thâu cả tánh và  tướng. Nghĩa lý Mật Tông chia ra làm  5 thời, gọi chung là  Tô Đạt Lãm (Kinh). Mật  bộ bao gồm ba tạng, gọi chung là Đà  Ra Ni (tức Thần Chú). Người học Mật Tông cho rằng: Những vấn đề  Không, Hữu, Thiền, Luật trái nghịch với nhau, cho nên một số người đã không xem xét tận đến viên lý,đến cứu  cánh. Thông thường,  những tu sĩ  Mật Tông thuờng  lấy 4 loại: Đàn,  Ấn, Chư, Tiếng làm  phép tắc tu trì,  nhưng rồi vẫn chưa đạt đến chỗ bí áo của Mật Giáo.  Lạt Ma  Choegyam Trungpa khi đề  cập đến vấn đề  nầy đã cho rằng:  "Nhiều người đã  không thông hiểu thấu đáo Mật Tông cho  rằng trong giáo lý có nhiều điều  mâu thuẫn lẫn nhau, "Tánh Tông"  và "Tướng Tông" không ăn khớp nhau. Do đó, đã gây  ngộ nhận, thường lên tiếng bài xích.  Nguyên nhân là họ chỉ nhìn một vài khía cạnh của Mật Tông, mờ mịt về tánh Viên  Thông.  

Con đường đi đến với  Mật Tông phải qua từng giai đoạn, không tắt ngang, nếu không phải là bậc Chánh Trí, hiểu biết về Tiểu Thừa và Đại Thừa,  thì khó đi vào Kim Cang Thừa (Mật Tông)". Những điểm chính về con đường tu học đó như sau: - Về Tiểu Thừa:  Phải thấu đáo lý thuyết: vạn  pháp do nhân duyênsanh, thấu đáo chân lý chân không, tu hành tự lợi, chứng quả Tiểu thừa.  - Về Đại Thừa: Phải hiểu những điều căn bản về Pháp Tướng Tôn, Vô Tướng Tôn và Nhất Thừa Chung Giáo.  Hiểu được những khó khăn nầy, cho  nên, từ nhiều thế kỷ trước KimCang Thừa chỉ được truyền bằng miệng  trong một số tu sĩ hạn chế. 

Tuy hiểu  được "sức cứng"  của Kim Cang  Thừa vượt lên  trên hết, nhưng không vì thế mà bỏ qua  phần căn bản, đi ngay vào chánh lý,để gánh lấy nguy hại.  Nhìn chung giáo lý Đại Thừa và  Kim Cang Thừa rất vi diệu và rộng rãi, trong đó,  đièu cơ bản là lòng nguyện  độ khắp chúng sanh nhưnhận định của Lạt Ma Choegyam Trungpa (Rinpoche) - giáo sư Tạng Họcđại học Nalanda.

Giải lý ngộ nhận Kim Cang Thừa

Tính uyên áo  của Kim Cang Thừa khi truyền  bá sang Tây Phương đãbị xuyên  tạc; họ thường  hiểu giáo lý  nầy là con  đường đưa đếngiác ngộ  một cách đột ngột,  nhanh chóng; có học  giả khác ở đâythì  nhấn mạnh  đến "sự  tự do  của hành  động", "hành động phóngtúng"  hay thế  hơn thế  nữa là  "phương thức  thăng hoa của xác thịt".Nhiều nhà Tạng  Học đã lên tiếng về  sự nhầm lẫn này cho  nên hạn chế trong việc "Điểm Đạo" (Abhisheka) tức  là Lễ kết nạp đệ tử và truyền thụ  giáo lý. Trong những  bài giảng đầu tiên  về Kim Cang Thừa, họ  thường nhấn mạnh "Kim  Cang Thừa không thể  tồn tại độc lập ngoài các tông phái Phật Giáo". Tại Tây Phương hiện nay, những tư tưởng đặc dị về Kim Cang Tông (còn gọi là Mật Tông) phát triển với những ứng dụng, không những sai lầm đến mức độ trầm trọng, mà còn mang tính  phá hoại, xuyên tạc Phật Giáo,  đồng thời cũng gâytai hại đến  các hành giả Kim Cang.

Những  hành giả Kim Cang Thừa nếu không  thông suốt căn bản  Giáo lý Phật Giáo  là một việc làm đầy nguy hiểm. Những tư tưởng chính của Kim Cang Thừa là tư tưởng kiên cố bất hoại,  là sự trở về với chính mình,  với sự tỉnh thức của bản thể và nhận biết Tự  Tánh Kim Cang của bản thân. Vì những ý nghĩa vô  cùng sâu sắc về  đàn pháp (Mandala =  Mạn đà la) cho nên không ít người nghĩ đến  bùa phép, phù thủy. Thông thường, họ đã quên  một điều tiên quyết  là: Kim Cang Thừa  vốn là con đường nối tiếp của Tiểu  Thừa và Đại Thừa. Hành giả không  bắt đầu từ 2 Thừa kể  trên, đi tắt vào  Kim Cang Thừa, sẽ  thường vấp ngã, sai lệch, thậm chí gây nhiều nhiễu loạn, khủng hoảng tâm thần nữa.  Tantra (Mật  Giáo), nếu đem dịch  cho sát nghĩa là  "sự nối kết".  Tiểu Thừa, Đại Thừa và Kim Cang Thừa vốn là một chuỗi nối kết với nhau. Không có nền tảng Phật Học  của hai Thừa trên, dù đọc thiên kinh vạn  quyển của Mật Học  chẳng khác nào xây  toà lâu đài trên cát. Kim Cang Thừa chính là sự  phát triển sâu xa hơn và rộng rãi  hơn của hai Thừa trước. Đây là  sự phát triển của những thiện cảm và ý  thức lành mạnh qua  công phu thực hành  các pháp trong Tiểu  Thừa và Đại Thừa. 

Sự sai lầm căn bản của những  học giả Tây Phương khi tìm hiểu Kim Cang Thừa là  không được giảng dạy theo trình  tự và đúng đắn. Do sự uyên áo của  Thừa nầy cho nên ở những trường  đại học Tây Tạng đều có phân khoa Huyền Học (Gyud).  Có lẽ chỉ có nền giáo dục Tây Tạng mới có ngành học nầy. Chương  trình học nầy đều được tổ chức rất quy  củ. Những sinh  viên theo học  phải qua những  kỳ thi về  Phật Học Tiểu  Thừa và Đại Thừa, đồng thời  cũng được trắc nghiệm về năng  khiếu. Có trường hợp  phải có sự hướng  dẫn của những vị chân sư  thấu đáo trước khi  muốn bước chân vào  con đường tu học nầy. Những lớp học nầy tổ  chức học theo phương pháp khẩu truyền,  học riêng  từng người và thường  diễn ra trong vòng  bí mật. Trên  nguyên tắc giảng dạy, sinh viên  theo học không bao giờ được tiếtlộ những điều học hiểu của mình  cho người khác. Không bao giờ có  những tranh luận công khai về giáo lý Kim Cang Thừa tại các khuôn  viên Đại học Tây Tạng.  Những sinh viên theo học có thể  tin hay không tin những giáo lý.Họ cũng  có thể xin  thôi học, vì  trình độ chưa  thấu đạt. Những danh sư cũng đồng ý với họ, vì  thiếu căn bản Phật Học, sẽ gây ranhững  nguy hại  trong khi  hành trì  Mật Tông  mà thôi. Phải qua những thử  thách, họ mới  có thể trở  thành những "Gyud  Pas” (đắc giới) và được mọi người kính  trọng. Khi bước qua được ngưỡng cửanầy rồi, họ  được xem như là đã  có khả năng tiếp cận  với cõi vôhình, sử dụng  được những huyền thuật. Họ có  thể thiết lập những đàn pháp  cầu mưa gió,  cầu nắng ráo  hay cầu khẩn  những đấng  thần linh giúp cho một vài điều gì đó và được ứng nghiệm ngay. Họ  được đưa  về các làng  mạc để giúp  đỡ cho dân  chúng để trừ yêu, phục ma. Ngày trước, khi Trung Cộng chưa chiếm cứ Tây Tạng, những thức giả  muốn nghiên cứu  Kim Cang Thừa đều sang đây  để tìm thầy học đạo.Tại đây, từ ngàn xưa vẫn nổi tiếng về những truyền thống tâm linh  huyền bí khác hẳn nhiều quốc gia khác. Có người lại lý giải rằng đất Tây Tạng ở vùng cao, quanh  năm giá lạnh, nhiều rừng núi thâm u, cho nên  những năng lực siêu hình thường  tập trung ở đây. Các tu sĩ Tây Tạng có thể phát triển trong môi trường nầy. Những danh  tăng Ấn Độ hay Trung Hoa đều  giành một thời gian để sang đây học hỏi.

 

Các giai đoạn hành trì

Những nhà nghiên cứu về Kim  Cang Thừa trong thời gian gần đây,đã có một số ngộ nhân về nền tảng Giáo Lý nầy. Có người cho rằng:  Kim Cang Thừa  do những vị Lạt Ma  tổng hợp các Giáo Lý  trên đất nước Tây Tạng  để dựng nên. Có người nói  đến sự chuyển hoá của Cổ thư  do đạo Bon Pa  trong truyền thống Tây  Tạng. Từ những sai lầm nầy đã đưa đen nhận thức  sai lầm khi đi vào những nguyên tắc căn bản của Kim Cang Thừa. 

Giáo lý của Kim Cang Thừa là  do chính đức Bổn Sư Thích Ca giảng dạy cho hàng đại  đệ tử của mình. Trong số những  giáo lý căn bản do đức Phật thuyết giảng khi còn  tại thế, thì Kim Cang Thừa (Mật Giáo) là giáo lý cao siêu và  thù thắng nhất. Nhận định chung thì chính Kim Cang Thừa mới là sự  kết tinh vè quyết định tối hậu của đức Thế Tôn.  Giáo lý  của đức Phật  bao gồm những  kinh điển Tiểu  Thừa và Đại Thừa. Chính những Giáo lý nầy đã  là nền tảng để xây dựng nên KimCang Thừa. 

Những nguyên tắc của  Mật Điển phải được  xây dựng và hành trì trên cơ sở chính yếu của Kinh Giáo. Không thể nói đến Kim Cang Thừa mà không nói đến Phật Giáo.  Những tín  đồ của đức Phật  do những xuất xứ  khác nhau, trình độ khác nhau và  bắt nguồn từ nhiều hệ tư  tưởng khác nhau trước khi thọ nhận  yếu lý của đức  Phật. Thành thử những  lời dạy của Ngài cũng theo các yêu cầu khác nhau, tùy theo căn cơ và trình độ hiểu biết, thọ nhận  khác nhau. Phương tiện tuy khác,  cứu cánh vẫn làmột. Chỉ có những đệ tử nào  có trí tuệ phát triển cao, hiểu biếtquảng bá,  đức Phật mới  giảng dạy Kim  Cang Thừa, sau  khi họ đãquán triệt  Tiểu Thừa và  Đại Thừa. Nếu  đi vào Kim  Cang Thừa màkhông có căn bản về hai Thừa kia, thật khó tiếp thu và thường ngộnhận. Phép  tu theo Mật Tông  cũng phải trải qua  những giai đoạnnhư thế.Việc thực hành  Kim Cang Thừa sau khi qua  phần lý thuyết cũng cónhững cấp bậc khác nhau, đi từ  thấp đến cao, qua nhiều giai đoạntu chứng,  thì lãnh ngộ  vững vàng hơn.  Có 4 loại  thực hành KimCang Thừa  là: Mật điển hành  động,  Mật điển Tư  duy, Mật điển Du Già (Yoga) và Mật điển Tối Thượng Du Già. Phải trải qua từng giai đoạn một để bước vững vàng,  tránh sai lầm. Căn cứ  theo khả năng riêng  biệt của từng hành  giả trong khi tu chứng, để có thể chuyển hoá phúc  lạc của mình thành con đường tutập cần thiết trong từng giai đoạn. 

  a) Những  hành giả nào theo  Mật điển Hành Động  (Action Tantra): trước hết  là phải cố phát  huy cao độ phúc  lạc (bliss) của mình bằng phương pháp  quán tưởng đến một vị Phật,  Bồ Tát hay vị Thần nào  đó. Phúc  lạc chỉ  phát sinh  trong khi  tập trung việc quán tượng đến đối  tượng đó mà thôi. Nhờ vậy,  tâm hoan lạc tập trungthiền quán về chân không.

 b) Những hành  giả nào theo Mật điển  Tư Duy (Perfomance Tantra): Tập trung để gây phát sinh phúc  lạc, nhờ quán tưởng đến vị Phật, Bồ Tát hay  vị Thần với những nét hoan  lạc, thoát tục, hiền hoà.  Sử dụng phúc lạc nầy để thiền quán chân không, để có thể chuyển hoá phúc lạ thành pháp môn tu tập của mình.

c) Những  hành giả nào  theo Mật điển  Du Già (Yoga  Tantra): Tập trung để phát sinh  phúc lạc, bằng cách lại gần và  sờ tay vào vịPhật, Bồ tát hay vị thần mà mình đã quán tưởng.  Khi niềm phúc lạc do việc cảm xúc khởi động lên, hành giả dùng thứ lạc nầy để thiền quán chân không. Do đó chuyển phúc lạc thành phép tu.

  d) Những  hành giả nào theo  mật điển Tối Thượng  Du Già  (Highest Yoga Tantra):  Hành giả ôm vào  một người thật hay  quán tưởng là mình đã ôm  như vậy, rồi phác lạc. Nhờ  đến thiền quán chân không,  phúc lạc nầy sẽ chuyển thành con đường tâm linh vi diệu.  Nhìn chung  lại, tất cả  những pháp hành  nầy đều được  đặt cơ sởtrên hạnh Bồ Đề Tâm. Nhờ đến Mật  Chú, có thể đưa tất cả hữu tình đến giác ngộ Vô Thượng Bồ Đề.

 

Ẩn dụ của huyền thoại Mật Tông

Câu chuyện sau đây nói về tình  trạng vọng động trên đường tu họcvà ứng xử,  thường được nêu ra để làm  gương, được nhắc đến nhiềutrong những tu  viện. Nội dung do bà Alexandra  David Neel kể lạitrong cuốn "Mystiques et Magiciens du Tibet":Câu chuyện xẩy  ra tại vùng Tachienlu, trung  tâm của những ngườitu hành theo Phù Chú Giáo. Có một vị Lạt Ma nổi tiếng là người tuluyện thành công nhất trong vùng  nầy về Huyền thuật tên là ChogsTsang (Ông  thầy cao). Theo truyền  tụng, thì vị nầy  có tài tiênđoán được  mọi sự việc  trong tương lai.  Quan sở tại  trong vùngnghe tiếng, cho nên thường hậu đãi.Một lần, nhân có  việc hệ trọng, vị quan đến nơi  tu luyện của vịLạt Ma nầy. Hai bên trò chuyện và giải lý tâm đắc. Nhưng ngay sauđó, thì Lạt Ma Chogs Tsang lại  đòi cưới đứa em gái duy nhất củaviên tùy tướng. Vấn đề xẩy ra quá đột ngột cho nên viên quan tùytướng không thể nào chấp nhận,  vì danh tiếng của Lạt Ma bao  trùm cả vùng từxưa đến nay.Vì không được thoả mãn yêu cầu, vị Lạt Ma nổi giận, đập vỡ hết đồđạc trong bữa  tiệc, lên tiếng mắng nhiếc thậm  tệ và dọa sẽ dùngnhững  bùa phép  để viên  quan sẽ  chết trong  vài ngày  tới.Dĩ nhiên,  mọi người chỉ cho  rằng lời dọa của một người trong cơnsay, nên không ai quan tâm, dù đó  là lời của một vị Lạt Ma nhiềuquyền năng siêu đẳng. Nhưng rồi chuyện xẩy ra. Hai hôm sau,viên tùy  tướng đang mạnh khoẻ  bỗng lăn đùng ra  chết. Mọi ngườicho rằng  lời dọa dẫm của  vị Lạt Ma đã  thành sự thật và  đây làcảnh cáo đầu tiên. Những điều trọng  vọng vị Lạt Ma trước đây củadân chúng cũng tiêu tan. Gia đình của viên tùy tướng liền đến nhờvị quan đứng ra  điều đình, bằng lòng gả người em  gái cho vị LạtMa. Nhưng ông ta từ chối, cho rằng đáp ứng nầy đã quá muộn màng.Về phần  vị Lạt Ma,  từ đó đã  có những thái  độ khác thường,  màchính các đệ tử cũng lo ngại.Một đêm khuya, bỗng nhiên chợt nhớ  ra điều gì, vị Lạt Ma nầy trởdậy, sai đệ  tử mình chuẩn bị mọi  thứ để lên đường theo  ông. Dùnghi hoặc nhưng người nầy cũng vâng theo. Khi ra đến bờ sông thìông bảo dừng lại, nhìn ra giữa dòng. Chẳng bao lâu, có vật gì lấplánh giữa dòng sông,  rồi tấp vào bờ cạnh đó. Đó  là một xác chếtchưa kịp rửa  nát đang trôi ngược dòng. Lạt Ma Chogs Tsang sai đệtử vớt xác  đó, lấy dao cắt cho  ông một miếng thịt rồi  bảo: Nhàngươi cũng cắt  cho mình một miếng để  ăn. Đây là món quà  hy hữucủa người  bạn ta từ  xa gửi đến.  Người đệ tử  hoảng sợ, cắt mộtmiếng cho thầy và miếng cho mình  thì nhét vào trong bị và giả vờăn.Khi trở về lại tu viện, Lạt Ma nói: "Ta tưởng là ngươi có được đạohạnh khá cho  nên ban cho ngươi món quà  nầy; nhưng không ngờ lạinhát sợ đến như vậy, thật không  đáng thưởng". Vì hỗ thẹn bị khiểntrách, anh  ta thò tay vào  túi. Nhưng kỳ lạ  thay không tìm thấymiếng thịt đâu cả...Thực ra, dưới mắt người thường  câu chuyện không mang ý nghĩa đơnthuần như vậy. Về  chuyện đòi lấy vợ của vị Lạt  Ma chỉ là để thulấy  một khả  năng ngoại  đạo tà  ma quấy  nhiễu hiện nguyên hìnhthành cô gái của viên tùy tướng.Dưới mắt của người Tây Phương, vị Lạt Ma nầy đã làm bại hoại danhgiá  của mình;  nhưng với  người Tây  Tạng, thì  đây là hành độngsiêu việt của một con người có  Pháp Nhãn thì mới có thể nhìn sâuvào bản chất của loài ma quỷ để trấn áp.Có hàng  ngàn giai thoại  kỳ lạ  về  các Lạt Ma,  nhưng khi chiêmnghiệm, người  Tây Tạng không chỉ  nhìn bề ngoài để  suy đoán mộtcách dung dị. Thế giới vô hình  bao trùm hầu hết vùng đất nầy, đãkhiến cho  các hành giả  phải tìm  đủ  cách đến tận  nơi để chứngkiến.

 

  Hành trì Mật Tông

Phật Giáo  Tây Tạng bắt nguồn  từ Phật Giáo Ấn  Độ, được hội nhậptrong nhiều yếu  lý khác nhau trong đó có  Tịnh Độ Tông. Có nhiềutrường hợp dùng đến pháp môn tọa Thiền, nhưng có lúc lại dùng đếnpháp môn Tịnh Độ; chẳng hạn khi con người lìa cõi đời.Theo Tử Thư (Bardo Thodol) của Lạt  Ma Giáo thì: khi con người đãchết, sẽ  đi vào cảnh giới  có nhiều màu sắc  khác nhau; tùy theotâm thức  và mức độ  giác ngộ của  những người nầy,  mà những màusắc, thanh âm,  cảnh quan nầy sẽ được thể  hiện với màu sáng chóihay màu  ảm đạm. Trong  khi đó, tùy  theo căn cơ,  có người trôngthấy những hình thù quái dị,  gớm ghiếc, những thú hoang, vật dữ;nhưng lại có người chứng kiến được cảnh giới siêu thoát, có ThiênThần, Tiên Thánh.  Thiên đàng hay Địa ngục hiện  ra cũng tùy theosự giác  ngộ, tu tỉnh của  con người khi còn  sống.

 Ngoài ra, cònnhờ những trợ lực khác nữa.  Chẳng hạn: khi người vừa chết, nhữngngười thân,  những đạo sĩ cùng  nhau tụng niệm hồng  danh của chưPhật, giữ cho  linh hồn yên tĩnh để nghe  những lời hướng dẫn củanhững vị Lạt Ma chủ tế, thì  họ sẽ được chứng kiến cảnh giới tươiđẹp, hoát ngộ ngay. Điều nầy cho  thấy ảnh hưởng của Tịnh Độ Tôngvới Mật Tông với mức độ cao.   Pháp  môn Tịnh  Độ nầy  cũng được  Tây Tạng  áp dụng  trong nhiềutrường hợp: khi trẻ sơ sinh, khi người mắc bệnh, khi gặp tai nạn,khi đứng trước nguy khổn, việc  tụng hồng danh chư Phật sẽ chuyểnhoá được hoàn cảnh.Tại sao có sự cố thay đổi nầy.

Sách Tử Thư viết: "Giá trị của việctụng hồng danh  chư Phật là tạo nên  cảnh quan tốt và tạo  căn cơtốt. Cảnh quan  tốt là vạn vật chung quanh  mà linh hồn bước vào;căn cơ tốt là sự giác ngộ bên kia cửa tử".Thành thử,  Tịnh Độ Tông  được bành trướng  trong giới bình  dân,trong giới tu  sĩ. Tùy theo bản chất linh  hồn để chuyển hoá, tùytheo sự giác ngộ để đổi thay.

 

 Con đường tu tập Mật Tông

Từ trước  đến nay, Phật  Giáo Tây  Tạng  đã thành lập  nên một hệthống tổ chức rất chặt chẻ cho  từng tầng lớp khác nhau: Những vịtu sĩ  nào được thọ  giới xuất gia  đều được gọi  chung là Lạt Ma(Lamas) theo các cấp bậc và ngôi thứ khác nhau như Gelong, Geshe,Rinpoche hay Tulku. Gelong là những vị vừa thọ giới, tương đươngvới Tỳ Kheo, Geshe là những vị  đã tốt nghiệp kỳ thi Tiến sĩ PhậtHọc chính thức, qua những thời gian hành trì nhất định. Rinpochehay Tulku là những vị Lạt Ma tái sanh.Trong tổ chức Phật Giáo Tây Tạng,  có những bậc cao tăng được xácđịnh là đã từng tu tập trong  nhiều kiếp trước, đồng thời cũng đãđược  tái sanh,  trở lại  trần thế,  để tiếp  tục hoằng dương PhậtPháp. Những vị  nầy thường được lựa chọn tái  sanh và đi vào vòngsinh tử nhiều kiếp, để thực hiện Hạnh Nguyện Bồ Tát.Trong truyền thống  Phật Giáo Tây Tạng, có 2  phương pháp để hiểuđược sự tái  sanh nầy. Cách thức thứ nhất  giúp cho tin vào nhữngđời trước hay chỉ một đời trong  quá khứ. Còn phương pháp thứ nhìkhiến ta tin vào những đời sau  hay một đời sống trong tương lai.Trong  hai phương  pháp nầy,  phương pháp  thứ nhất  mang giá trịtruyền thừa và chuyển kiếp; còn  phương pháp thứ hai nhắm vào mụcđích tăng tiến trong tu trì, hầu đạt được sở nguyện trở lại trongtái sinh.Khi đã nhận định  rõ là có kiếp trước thì cũng  dễ dàng nhận đượclà có kiếp  sau. Mục đích duy nhất trong  việc chấp nhận tái sanhđể khuyến  khích công năng  tu hành để  được đi vào  thế giới củaluân hồi, nhân quả có hiệu nghiệm hơn.Về kỹ thuật nhận biết được tái  sanh hay không thì có rất nhiều nhưngtựu trung có 5  cách:- Kỹ thuật  thứ nhất: nhờ  đến bản năng  và dấu hiệu  tâm linh màchúng ta có thể biết được rằng có một đời trước.- Kỹ thuật thứ hai: bao hàm sự  hiểu biết và nhận định rõ ràng vềdòng tâm tương tục nối tiếp thường xuyên.- Kỹ thuật thứ ba: sử dụng năng lực của mộng tưởng để có thể chứngminh được  rằng có một  đời trước, đã  liên hệ đến  việc tái sinhtrong đời sau.- Kỹ thuật thứ tư: Nhờ đến năng  lực của những dấu ấn về tái sinhthể hiện rõ nét trên cử chỉ, vết tích, thị hiện.- Kỹ thuật thứ năm: Nhờ đến năng lực của những vị cao tăng, thôngqua kinh điển, để nhận biết có sự tái sinh.Trong Kinh Hoa  Nghiêm có dạy rằng: "Biết được  những chuyển biến vềkiếp vãn sanh, chính là do Tâm Tự Tánh. Còn khả năng thành tựu huệthân, không do tha ngộ". Câu kinh trên được hiểu: Khả năng chuyểnbiến của các kiếp phải do tu  hành để đốn ngộ của bản thân, khôngdo trợ lực nào.Phật Giáo  Tây Tạng nói  đến nhiều  vị  cao tăng đã  tu tập trongnhiều kiếp  nối tiếp nhau và  cũng đã tái sinh,  trở lại trần thếtrong nhiều  lần, để tiếp tục  công việc hoằng pháp  độ sinh. Đốivới những bậc đại  sư, cao tăng thiền đức có quá  trình tu tập vàhành trì  với hạnh nguyện  cao cả đến  như vậy, Phật  Giáo đồ TâyTạng  rất ngưỡng  mộ và  kính trọng,  không khác  gì công đức củanhững Bồ Tát Hoá Thân.Tín  đồ Mật  Tông thường  hướng  về  công hạnh  "Phát Bồ  Đề Tâm"(Bodhichita),  như là  đối tượng  trong việc  tu chứng.  Trên conđường tu học, Phật Giáo đồ ở đây chú tâm đến việc phát Bồ Đề Tâm,phát  nguyện tu  hành để  trở thành  vị Bồ  Tát, mang  tâm nguyệnchuyển hoá trong kiếp sau, để cứu  độ chúng sinh. Nhận thức về BồTát trong tâm thức  người Tây Tạng chỉ là một vị  đắc đạo, có đứcvị tha, từ bi, đi vào đời để cứu đời.Trong một  thời thuyết pháp gần  đây, đức Đạt Lai  Lạt Ma đời thứXIV đã  chỉ ra rằng:  "Theo truyền thống  của Phật Giáo  Đại Thừa(Mahayana), tình yêu và lòng từ bi là nền tảng đạo đức của nền hoàbình thế giới nầy. Tình yêu chân thật không dựa trên sự luyến ái,mà dựa vào  lòng vị tha. Có như  vậy, lòng Từ bi của  chúng ta sẽtồn tại mãi mãi, qua nhiều kiếp,  nhự một sự đáp ứng nhân đạo đốivới mọi khổ đau; lòng Từ bi nầy sẽ tồn tại cho đến ngày nhân loạikhông còn sự khổ đau nữa".Phát Bồ Đề Tâm đến mức độ  nào là tùy theo hạnh nguyện. Chẳng hạnnhư các vị cao tăng Tây Tạng đã từng phát Bồ Đề Tâm rộng lớn và sựtái sinh của  các vị nầy là để  thực hành Hạnh Bồ Tát,  tự nguyệntái sinh trở lại cõi trần trong  vô số kiếp, cho đến khi nào hạnhnguyện nầy  được viên mãn.  Với một số  Lạt Ma khác  thì việc táisinh không phải để  tế độ quần sanh, mà chính là  để tu học thêm,từ  đó sẽ  đem lợi  ích cho  kẻ khác.  Khác biệt  căn bản của haitrường hợp nầy tùy theo phát nguyện của họ: có vị phát nguyện táisinh để tạo lợi  ích cho kẻ khác; có vị tái  sinh với hạnh nguyệnBồ Tát rộng lớn hơn. Ngay trong  thời gian tu học và độ sinh, cácvị Lạt Ma  đã ôm ấp hạnh nguyện  nầy và suốt đời tiến  hành trongphạm vi đó.

Những trở ngại

Trong những điểm  căn bản của giáo phái Sakya  Pa, người giới tửsau khi thọ  lãnh Lễ Điểm Đạo, việc trước  tiên là giải trừ nhữngtham luyến.  Có bốn tham  luyến chính gây  những suy thoái  trongcuộc đời tu học và gây những chướng ngại về Thân Trung Ấm sau khichết đi. Đó là:- Những tham  luyến trong cõi đời  cần phải diệt trừ  ngay từ đầukhi nhận chân  ra được. Đừng để tham luyến  có cơ hội phát triển.Đạo hạnh hay không là do phương thức dùng để diệt trù nầy.- Những người tham  luyến còn trở lại trong  vòng luân hồi, chínhhọ đã không thể nào giải thoát được. Vì nghiệp chướng nặng nề dấylên, làm  nhiễu loạn tâm thanh  tịnh. Điều đó gây  thêm những ảnhhưởng khác trong vấn đề chuyển thức.- Những người  cứ bị lôi  cuốn mạnh mẽ  về những tham  luyến, thìkhông thể giải thoát được. Lôi  cuốn càng mạnh, sức giải toả càngkhó, ảnh hưởng càng sâu.- Khi còn  người sống theo những  tham luyến liên tục,  thì khôngchứng được thực cảnh.Đây là những phần trong giáo lý Đại Thừa mà sau nầy Kim Cang Thừavẫn  còn nhấn  mạnh nhiều  lần trong  bí phương  giải thoát. NgàiSachen Kunga Nyinpo,  vị tổ nổi tiếng nhất  trong giáo phái SakyaPa nhấn mạnh: Những giới tử của Sakya Pa lấy việc cởi sạch hếtnhững tham luyến để được giải thoát lên hàng đầu. Chỉ khi nào lộtbỏ lớp cũ, mới nhận lớp mới. Con đường tu không hai.

 Mật Tông và Cổ Mật

Trong  lịch sử  phát triển  Cổ Mật Tây  Tạng, phải trải quanhiều giai đoạn để thích nghi với hoàn cảnh. Ngay trong giai đoạnđầu tiên, Lạt Ma Giáo vẫn là sự pha trộn, dung hợp và ứng chế củatinh hoa của  Phật Giáo từ Trung Hoa và  Ấn Độ truyền sang, nhưngvề sau  đã có những  thay đổi, cải  cách từ căn  bản của tôn giáonầy. Nền tảng của tôn giáo cổ  nầy chú trọng nhiều đến phép thuậtthần trong khi Phật Giáo lại không chú trọng đến điều nầy.Lạt Ma  Giáo có nhiều cách  tu luyện lạ lùng,  đặc biệt, mà ngườiTây Phương  khi đến vùng  đất nầy khó  có thể nhận  thức được haychứng minh được. Những pháp môn  khinh thân, tàng hình, khổ hạnh,thần chú, ấn chú có những linh ứng kỳ diệu.Chẳng hạn như pháp môn luyện Pháp Nhãn để có thể nhìn thấy nhữngcảnh giới khác. Nhiều vị Chân sư của đạo Bon Pa đã dùng Pháp Nhãntrong  cách chữa  bệnh. Họ  có thể  nhìn vào  kiếp trước của bệnhnhân, tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh, do đó tìm cách để cứu chữa.Pháp Nhãn chính  là một loại quyền năng đặc  biệt, có nhiều mức độkhác nhau, tùy theo sự tu luyện  của họ đạt đến trình độ nào. Dựavào khả năng của Pháp Nhãn với  mức độ khác nhau, hành giả có thểkhai thác  nhiều lãnh vực khác  nhờ Pháp Nhãn. Chẩng  hạn như vớiPháp Nhãn  có thể nhìn  suốt được tiền  kiếp rất rõ  ràng để biếtđược sự Hoá Thân để tái sanh.Tuy nhiên việc dùng Pháp Nhãn  không thể nào tùy tiện được. Nhiềuđạo sĩ của đạo Bon Pa đã  khai mở quyền năng của Pháp Nhãn, nhưngkhông thận trọng nên gặp trở ngại. Họ đã không nhận thức rằng đâychỉ là  phương tiện để  có thể giúp  cho việc khai  thông và giúpviệc tu hành, chứ không phải là cứu cánh. Những vị Chân sư thườngcảnh giác sự lạm dụng nầy.Hơn thế  nữa, xây dựng  và phát huy  Pháp Nhãn không  đơn giản vàhiệu  ứng trong  thời gian  ngắn. Thông  thường, sự  khai mở PhápNhãn, dù trong mức độ thấp, cũng đòi hỏi những công phu tập luyệnlâu dài, kiên trì, bền bỉ. Chỉ  những vị Hoá thân, do công phu tuhành của những kiếp trước đã  đạt được, mới thành tựu nhanh chónghơn. Tuy nhiên, nếu không biết vận dụng trúng cách và sử dụng vớithiện niệm, Pháp Nhãn cũng mất luôn.

  Trí tuệ thượng thừa

Trong Mật Giáo, khả năng phi  thuờng của trí tuệ thượng thừa đượcphát huy  do huân tập lâu  ngày mà nên. Khả  năng nầy chiếiu rạngcảnh giới  siêu nhiên, nhìn thấy  được tiền kiếp của  mình và củachúng sanh. Nhiều vị  giác ngộ đã thành  tựu trong pháp môn  nầy, sau nầy dựatrên căn  bản đó để hướng  dẫn và hoá độ  chúng sanh. Milarepa làmột trong những danh tăng nầy.Trong những vị Thánh của Mật  Tông Tây Tạng, thì Milarepa được cangợi là  "giác ngộ phi phàm".  Cuộc đời tu hành  của ông trải quanhiều khó khăn nhưng nhờ chí kiên quyết tột đỉnh cho nên đã chứngngộ vô thượng.  Có rất nhiều giai thoại chung  quanh vị thánh "áorách" nầy, do sự  sùng bái của Phật tử và công  năng vô thượng dochúng quả mà ra.Người ta kể lại rằng: Trong  giai đoạn Milarepa tu hành trong môthang sâu tại  vùng bình nguyên Aksobhya, miền  đồng bắc Tây Tạng,thì có  nhiều vị đao  sĩ của  đạo  Bon Pa thường  đến quấy nhiễu.Ông vẫn quyết tâm thiền định và tu trì. Nhưng những đạo sĩ ấy khôngbuông ta, tìm  cách để hạ nhục. Một ngày  kia đạo sĩ Tsemara đếnvà thách  thức ông ta chạy  đua lên đỉnh núi  Kailas. Tsemara nổitiếng về  khinh công đến  mức thường thừa  và kiêu hãnh  vô cùng.Milarepa khước từ nhưng không  thoát khỏi. Sau cùng Milarepa đànhchấp nhận để tránh những phiền toái về sau. Sau khi ước hẹn cuộcđua  xong  thì  Tsemara  đã  phóng  chân  với  tốc độ phi thường.Milarepa vẫn ngồi yên để thiền định.  Chẩng bao lâu Tsemara đã gần đếnđích nhưng Milarepa  vẫn không dời chỗ. Khi đó  mặt trời vừa lên.Những tia sáng ban mai chiếp khắp  vùng. Tsemara tin chắc thắng lợi sẽvề tay mình. Nhưng  ngay khi đó Milarepa đã tập trung  tư tưởng đến caođộ, tan vào trong ánh sáng chói  lọi. Tsemara chưa đến đích đã thấy Milarepađứng trên đỉnh núi rồi. Tsemara ngạc  nhiên, run sợ toan trượt chân téxuống hang sâu thì được Milarepa kéo lên.Suốt đời Milarepa luôn luôn cầu  học, tinh thần nhanh chóng, nhưng thấynhững pháp thuật  thượng thừa của mình không thể  tự giúp để giảithoát được  , cho nên  đã cầu học  với ngài Marpa,  qua những thửthách trăm ngàn gian khổ.Milarepa trở thành vị lãnh đạo lừng danh nhất trong việc xây dựnggiáo phái Kargyu Pa.

  Yoga Mật Tông

Một trong  những pháp môn  chủ yếu của  Mật Tông là  pháp môn TọaThiền. Pháp môn nầy được vận dụng trong Thiền Tông của Phật Giáo,hoà hợp  với thuật Yoga của  Ấn Giáo. Chính đức  Milarepa đã nhấnmạnh đến  pháp môn nầy thường  được giáo dục trong  những tu việncũng như người tu tại gia.Với Mật Tông, pháp môn Toạ Thiền cốt là để thanh lọc khí ô nhiễm."Khí" đây có thể  hiểu là tư tưởng, ý niệm về  tinh thần cũng nhưtrọc khí, uế khí thải ra về phương diện vật chất.Mật Tông thường  nói đến "chín hơi thở" hay  là "chín vòng" để cóthể thanh lọc  được những luồng ô nhiễm của  chúng ta. Khi ta thởvào nên  quán niệm đến  những điều tốt  đẹp, những hình  ảnh giảithoát, thanh tịnh; khi ta thở ra thì quán niệm đến việc loại trừ,thanh lọc  những xấu xa, trọc  khí. Cứ mỗi "vòng"  trong khi quánniệm và thiền tập lại mang một sắc thái khác nhau, tùy theo trìnhđộ tu tập, kiến giải cũng khác nhau.Những tu sĩ Mật Tông cũng nói đến phép luyện Yoga, nhưng khi tiếpthu họ  đã chọn lọc  kỹ càng. Pháp  môn Yoga gồm  có 5: Pháp  mônHatha Yoga để  tu luyện xác thân của mình;  pháp môn Kundalini đểluyện những năng  khiếu thần thông như Thần  nhãn, Thần nhĩ chẳnghạn, pháp môn Laya Yoga để luyện  tập tinh thần và trí nhớ lâudài và sắc bén khi nhận định vạn  vật; pháp môn Raja Yoga để chuẩnbị những điều kiện cho con người  có thể trở thành bậc Minh triếtvà pháp môn  Samadhi Yoga để đưa đến trạng  thái Giác ngộ tối cao.  Đó là con đường  tu tập từ thấp đến cao. Phải  tiến hành tuần tự,đi từ  kết quả sơ  khởi, đơn giản  nhất cho đến  mức thượng thừa.Không có lối tu tắt cũng như  không có "bước nhảy vọt" trong phápmôn Toạ  Thiền. Những tu  sĩ Mật Tông  đã cố thoát  ly khỏi nhữngràng buộc của thế  gian, đi vào những hang động sâu  để tu tập vàTọa Thiền  quán bích trong 10  năm, 20 năm là  chuyện thường. Sứckiên trì  của họ là  do niềm tin  sẽ đạt đến  mức cao nhất  trongSamadhi Yoga khi ngồi Thiền.Theo Mật Tông, nhờ  đến pháp môn Tọa Thiền có trình  tự và mức độmà con người  có thể thoát ra khỏi vòng  sinh tử luân hồi, nghiệpchướng tiêu trừ, viễn ly khổ ách.Trong một ngày tu hành, đạo sĩ hay tu sĩ Yoga thường tranh thủ đểToạ Thiền nhiều hơn và tu tập hiệu nghiệm hơn.Trong pháp môn tu tập của Mật  Tông, để có thể giao cảm với nhữngngười khác hay cảnh giới khác,  phải dùng đến Thần Giao Cách Cảm.Sau nầy được họ là môn "Cảm Xạ Học". Cảm xạ học của Tây Tạng đượcvận dụng ứng xử trong nhiều mục  đích: Đi vào cảnh giới khác, tìmtia ác xạ, giao cảm với Thần Linh. Thậm chí nhiều nhà khoa học đãvận dụng trong  nhiều ngành quan trọng về  truyền thông hiện đại.Phong Thủy Học cũng cần nhờ đến khoa Cảm Xạ Học để tìm mạch nước.

 Khai mở năng khiếu thần thông

Trong những kinh  điển cổ truyền Phật Giáo Tây Tạng, nhất  là của Giáo PháiBon Pa, những  điều kiện để có thể khai  mở năng khiến thần thôngcủa người tu tập, hành giả rất quan trọng.Những yếu quyết nầy bao gồm: Khả năng tiên thiên (bẩm sinh), dùngdược chất,  đọc Thần Chú, ngồi  Thiền định, những cách  tu luyện,nhận thức  vạn vật vô  thường. Tuy nhiên,  trong việc thực  hiện,phải có  trình tự, được Chân  sư (Guru) hướng dẫn,  đề phòng phảnứng.a) Khả năng tiên thiênTiên thiên là khả năng bẩm sinh, vốn bảo lưu từ kiếp trước. Trongkhả năng Hoá thân, điều kiện nầy rất cần thiết. Một vị Lạt Ma hoáthân, ngay từ thơ ấu đã thể hiện được một số căn cơ tiên thiên từvô lượng kiếp trước. Chỉ cần  khai mở trúng cách, được hướng dẫn,những khả năng  tiên thiên sẽ được phát triển  mau chóng. Khả năngtiên thiên  nầy có trường hợp  hướng theo một chiều  hướng: chiềuhướng nầy  dựa theo hạnh nguyện  của mình. Chẳng hạn  như đức ĐạtLai Lạt Ma được  xem là Hoá Thân của đức Quan  Thế Âm Bồ Tát, chonên trong  những bài thuyết giảng  của Ngài thường tập  trung vàohạnh nguyện từ bi.b) Nhận chân vạn vật là vô thườngBổn phận và chiều hướng của những  người bắt đầu nghiên cứu và tutập là: Phải nhận chân vạn vật  vốn không hiện hữu trong khi nhậnđịnh và  sống với nó. Việc  quan trọng bậc nhất  đối với người tutập là nhận  chân các hình tướng, các hương  vị, các màu sắc, cảmthọ, sắc và không sắc đều là  sự hiện hành của vô thỉ, không hiệnhữu và vô ngã.Những kinh  nghiệm bản thân  về sự "không  hiện hữu" nầy  vô cùngquan trọng, vì nó không thuộc về các quá trình phân tách cũng nhưkhông kiến giải được. Khi bước  vào ngưỡng cửa của Kim Cang Thừa,bắt buộc phải  trải qua kinh nghiệm về sự  không hiện hữu của vạnvật. Vấn  đề đòi hỏi nhiều  công phu, ứng xử  trong lối sống, chứkhông chỉ y cứ vào lý thuyết suông.c) Dùng các dược chấtMột số  Giáo phái Mật Tông  Tây Tạng còn dùng  những dược chất bítruyền của mình để khai mở  năng khiếu thần thông. Theo họ, nhữngdược chất  đặc chế nầy nhằm  vào mục đích kích  thích các hệ thầnkinh giao cảm  (sympathetic), để có thể thu thập  và tàng trữ mộtsố khả năng đặc biệt.Tuy nhiên,  nhiều kinh điển  nêu lên những  tác hại về  việc dùngdược chất. Nếu không điều chế trúng cách, người dùng và người chếtrở nên điên  đảo, thác loạn, thậm chí điên  cuồng, không thể làmchủ thân tâm của mình.d) Thần Chú (Mantras)Thần Chú  vốn là ngôn  ngữ thần diệu  do chư Phật  và chư Bồ  Táttrong khi nhập định đã phát ra. Ngôn ngữ nầy vốn thần bí, ẩn súc,bất khả  tư nghị, nhưng công  năng của Thần Chú  vốn rất mạnh mẽ.Hầu hết những pháp  môn Mật Tông đều đề cập đến  việc tu trì kiênđịnh đọc Thần Chú liên tục, đúng chỗ, thì sẽ tạo nên được một khảnăng  phi thường,  không lường  trước được.  Thần Chú thường đượcthực hiện theo một số nghi lễ, phối hợp với âm thanh, màu sắc, ấnchứng,  ấn quyết.  Khi đọc  Thần Chú,  thì việc  phát âm đúng đắnthường đòi hỏi nhiều công phu và tâm trí tĩnh lặng. Trước khi đọcThần Chú, phải chuẩn bị những điều kiện cho thân tâm an lạc.Thần Chú (Mantra)  có nghĩa là sự che  chở tâm (Mind protection).Cũng nhờ việc tụng Thần Chú để  che chở tâm của chúng ta khỏi cáctướng và  những khái niệm phàm  tình khác. Tất cả  những thể tướng tathấy hàng  ngày đều là những  bất tịnh tướng. Vì  những tướng bấttịnh mà con người cứ trong vòng  sinh tử, luân hồi. Thực hành giáolý Mật Tông một  cách kiên trì, tụng Thần Chú để  có thể phá đượctướng bất tịnh, che chở tâm của ta.e) Tu luyệnTu luyện được  thi hành chặt chẻ sau  khi dự lễ Quán Đảnh  và GiaTrì. Trước đó, những phương pháp tu  hành chỉ để làm quen với MậtGiáo. Tu sĩ Cổ Mật Tây Tạng có nhiều cách tu luyện khác nhau, từ lối tukhổ hạnh cốt để tăng cường ý lực cho đến những cách tu luyện thầnbí, quái  dị. Dù phương  pháp nào chăng  nữa, thì cứu  cánh vẫn làloại  trừ những  chướng ngại  trên đường  tu học  và tìm đến Giảithoát. Đây là  phương pháp cần thiết, đòi hỏi  những cố gắng kiêntrì để kiểm soát  Tâm và Thân.d) Thiền địnhThiền định  là phương pháp tu  luyện chân xác nhất,  cũng là phápmôn khó nhất trong tu tập; tuy  nhiên cũng mang lại những kết quảvi diệu nhất trên bước đường tu học.Thiền định cho đúng cách, theo lối nhận định của những vị Chân sưKim Cang  Thừa đòi hỏi  phải áp  dụng  lối công phu  gấp trăm lầnnhững phép  tu khác như  đọc Thần Chú,  tu khổ hạnh,  quán tưởng.Trước khi Thiền định, phải chuẩn  bị cho thân tâm thanh khiết, anlạc, bỏ tạp niệm, tạo quang cảnh trống vắng.Giai đoạn  đầu trong việc  tu Thiền định theo Mật Tông  là phải luyện tập choxác thân  không mệt nhọc  trong thời gian  ngồi thiền, phải  chọncách luyện tập thích hợp, từ dễ đến khó. Phải chọn tư thế đem lạisự thoải mái, bình thản, tự tại trong khi Thiền định.Việc luyện tập nầy  đòi hỏi một thời gian để làm  quen để uốn nắngân cốt mình vào vị trí nhất định, đem lại sự bình thản, tự nhiêncho cơ thể.Giai đoạn thứ  hai là tập luyện hô hấp,  dựa theo phương pháp đặcbiệt, để có thể mang lại sự thoải mái toàn vẹn cho thân xác. Luônluôn theo dõi,  để xem có những phản ứng  gì không. Tùy theo tuổivà tùy  theo sức khoẻ, để  chọn cách Thiền định,  thời gian thíchhợp. Như thế mới có thể kiểm  soát được tâm và Thân của mình, đạtđược kết  quả tối đa  trong hành  trì  tối thiểu. Đây  là cách tuluyện khó khăn tối đa, những lại là phương pháp độc nhất được ghinhận trong Cổ Thư của Giáo phái Bon Pa  Tây Tạng.

 Các giáo phái

Do những  nhu cầu khác nhau  và ảnh hưởng xã  hội khác nhau, PhậtGiáo Tây Tạng phân chia ra nhiều giáo phái:a) Phái Cổ Mật:Giáo phái dầu tiên được gọi là phái Cổ Mật (Nyingma Pa) do đại sựPadma Sambhava, xuất  hiện vào hậu bán thế kỷ  thức XIII và thịnhhành trong những thế kỷ IX và  X sau đó. Đây là giáo phái phátkhởi đầu tiên  trong việc truyền bá Mật Tông  tại Tây Tạng. Chẳngbao lâu ảnh hưởng của giáo phái  nầy lan truyền rộng. Vì dung hợpnhững tăng sĩ và  tu sĩ tại gia cho nên được  gọi là giáo phái mũđỏ. Vì có  công lực trừ những ngoại  đạo tà ma cho dân  chúng chonên được xem là một vị Bồ Tát;  về giáo lý, Ngài đã đạt được giáolý tối thượng, cho nên được ca  tụng là vị đạo sư liễu ngộ thuợngthừa.Nhiều truyền  thuyết nói về  tài năng của  Ngài trong việc  nhiếpphục những phe  phái chống đối, loại trừ những  ảnh hưởng tai hạicho dân chúng đồng thời xiển dương Mật Tông rộng lớn và sâu sắc.Gọi là giáo  phái Cổ Mật, vì trong việc  tu tập, thường tập trungvề "mật", từ  những nghi lễ huyền bí, cho  đến việc dùng thần chú,ấn quyết, trị bệnh.Về những lễ Điểm Đạo, chủ trương của giáo phái nầy rất nghiêm nhặttrong việc chọn đệ tử qua những  cuộc thanh lọc, chọn lựa vô cùngcông phu, theo  đúng nguyên tắc truyền thống.  Trong vòng năm nămmới tổ chức một lần ở một địa phương và mỗi lần không quá 10 giớitử được nhập  đàn. Theo lịch sử Mật Tông  thì những đàn tràng MạnĐà La đầu tiên do giáo phái Cổ Mật đề ra.Trong giai đoạn đầu, giáo phái  nầy không tổ chức thành lập nhữngtu  viện, những  tăng sĩ  chỉ tu  trì trong  những hang động, mậtthất; mãi đến thế kỷ thứ XI  mới lập Tu viện đầu tiên, nhưng việcchọn lựa đệ tử rất ít ỏi và có quy củ. b) Giáo phái SakyaVị tổ  sư khai sáng giáo  phái Sakya là Ngài  Khon Koncho Gyalpo,được tôn vinh là "ánh sáng rạng  ngời Tây Tạng". Khởi đầu vào hậubán thế kỷ XI tại vùng tây  bắc Tây Tạng; sau phát triển sâu rộngkhắp nơi, đến cả vùng Buttan, Kashmir và Trung Hoa.Nguyên tắc căn bản của giáo phái  nầy gồm có những điểm chính sauđây:- Về giáo lý:  Quán triệt tất cả giáo lý Mật Tông nguyên ủy. Tusĩ ổ cấp bậc nào thì học hỏi những mật ngữ ở cấp bậc đó.- Tăng đoàn: Phân chia ra làm  12 cấp bậc khác nhau. Mỗi cấp bậcphải theo  đúng giáo quy. Từ  cấp nầy sang cấp  cao hơn, phải quanhững thử thách khó khăn. Tăng sĩ phải theo 312 giới luật.- Đàn pháp  Mandala được thiết trí do những  cao tăng thiền đứcđã đốn  ngộ. Tôn thờ các  Ngài Quan Thế Âm  Bồ Tát (Avalokitesvara)Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjusri), Kim Cang Thủ Bồ Tát (Vajrapani).Những vị đại sư nổi tiếng về  kinh điển và hạnh nguyên trong giáophái nầy  phải kể đến Ngài  Kunga Gyaltsen (1182 -  1251) và NgàiPhagpa Lodro Gyaltsen  (1235 - 1280). Cho đến  nay, nhiều vị LạtMa nổi tiếng ở trong giáo phái nầy.c) Giáo phái Kagyu PaTrong Phạn kinh,  từ "Kagyu" có nghĩa là: giáo  lý được truyền thụbằng mật ngữ từ vị Kim Cang Sư. Đây cũng là điểm quan trọng trongMật Tông, nhưng trong giáo phái Kagyu Pa, những vị danh sư thườngtu tại mật thất và trong hai ba năm mới tạm trở ra, và truyền thụnhững  mật ngữ  (chơn ngôn).  Những kinh  điển của  giáo phái rấtnhiều tuy nhiên,  các giới tử phải trải qua  những thực chứng khókhăn mới được truyền ý nhiếp tâm.Vị đệ nhất  sư tổ của Kagyu Pa  là Ngài Tipola (988 - 1069). Ngài vốn  là ngườiẤn, nổi tiếng  chân tu vào đạo hạnh. Theo  truyền thuyết, Ngài làhoá thân của Kim Cang Phật, trải  qua 42 lần chuyển hoá. Đạo hạnhcủa Ngài rất uy nghiêm và thận  trọng trong cách chọn đệ tử và tổchức Điểm Đạo.Những vị  chân sư của giáo  phái nầy phải kể  đến: Ngài Naropa (1016 -1100), Ngài Marpa (1012 - 1098), Ngài Milarepa (1040 - 1123).d) Giáo  phái Gelug Pa (mũ  vàng): Được sáng  lập vào năm  1409, doNgài Tsong  Khapa. Đến nay những  vị Đạt Lai Lạt  Ma lãnh đạo TâyTạng đều xuất thân từ giáo phái nầy.Ngài Tsong Khapa nổi tiếng về  thuyết pháp và đàm luận, đồng thờicũng có những tư tưởng canh tân Phật Giáo Tây Tạng để thích nghitùy theo hoàn cảnh xã hội.Cũng nhờ  những biến đổi trong  tổ chức và hoạt  động văn hoá, xãhội, giáo  dục cho nên  giáo phái nầy  trở nên hưng  thịnh và ảnhhưởng lớn nhất. Những luật tắc của giáo phái nầy rất nghiêm minh,cho nên  trong những Tu viện  của giáo phái đã  đào tạo nhiều caotăng nổi tiếng về nhiều phương diện.e)  Giáo phái RimeVào thế  kỷ thứ XIX,  có một số  biến chuyển trong  Phật Giáo MậtTông Tây Tạng, điều mà những nhà  nghiên cứu gọi là "cải cách PhậtGiáo". Vị  chủ trương nầy là  Ngài Jampon Kongtrui, khai  sinh ragiáo phái Rime. Theo nguyên nghĩa  Rime là "không thành kiến". Cóngười dịch  là "chủ nghĩa đại  đồng". Cả hai cùng  trong một nhậnđịnh chung: các giáo phái thường  có những tranh luận. Cần phải hoàhợp  thì Mật  Tông có  thể đi  xa hơn.  Như đã  nói, Ngài JampongKongtrui đã nhận lễ Điểm Đạo của 135 đại sư các giáo phái. Vị nầychủ trương thu  thập những tinh hoa của các  giáo phái, để ròi từđó tạo cho  phái Rime có sắc thái phong  phú hơn. Tuy nhiên, giáophái nầy nhấn  mạnh nhiều đến "Thiền quán" hơn là "Mật".Theo Ngài Jampon Kongtrui, cần phải  học hỏi lẫn nhau, mới có thểtheo  kịp trào  lưu tiến  hoá. Vị  nầy cũng  than phiền  Tây Tạngthường bị những nước xâm lăng vì đã không chú trọng về mặt nầy đểbảo vệ quốc gia, vì Hội đồng  Chánh Trị Tây Tạng đều là những nhàsư.Về  phương diện  "Mật" và  Điểm Đạo,  Ngài Jampon  Kongtrui nhấnmạnh: "Những hạn chế và bí mật  truyền thừa gây trở ngại. Tại saochúng ta không  tiếp tục "mua" lễ Điểm Đạo  như cho đến nay chúng ta vẫn làm? Phải xét lại 2 vấn đề chính của Mật Tông: Hành trì và truyền thống. Hành trì nghiêm ngặt  đã khiến cho nhiều người ngại ngùng trong khi  mỗi một chúng sanh đều có  Phật Tánh và cần khai mở Phật tánh  đó. Truyền thống của Tây Tạng  có những hủ tục, cầnsửa đổi...".  Trong  nhận thức  Điểm Đạo  đang thực  hiện khắp  nơi, Ngài viết:"Người ta đã  tìm đến lễ nầy như những  người thích sưu tầm những đồ lạ. Kỳ thực, Điểm Đạo chỉ là bước dẫn nhập. Còn bao nhiêu điều cần học hỏi và hành trì sau nầy".  Theo Ngài, việc tập hợp 8 hệ phái lớn của Mật Tông là điều quan trọng. Những Giáo  phái lớn  như phái  Gelupsa (mũ  vàng), Sakya  Pa (áo vải),  Kagyu Pa (mũ đen),  Nyingma Pa (Cổ  Mật) cần dấn  thân trong việc  hoà hợpnầy. Ngài kêu gọi:-" Các vị lãnh đạo Phật Giáo  Tây Tạng nên cùng nhau họp lại. Hãy cùng nhau thực  hành pháp môn thiền định! hãy  tỉnh thức trong sựtruyền thừa,  thay vì việc mời  hàng trăm người về  xây lên những ngôi đền  tráng lệ. Không nên  quá chuộng hình thức  như thế. Hãycảm nhận sảng  khoái khi ngồi trên toạ cụ,  đi sâu vào việc chiêm nghiệm đạo  lý và cuộc đời.  Trở về hành trì  chính là trọng điểm của cuộc cải cách tôn giáo Tây Tạng...".

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/

 


Vào mạng: 1-5-2007

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang