Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

SÁM TU TẬP

Trích Nghi thức Cầu An (Thích Nhật Từ biên soạn)


Cúi đầu đảnh lễ Như Lai,
Cha lành của khắp vạn loài chúng sinh.
Cùng chư Bồ-tát quang minh,
Tâm từ soi sáng hữu tình trầm luân.
Chúng con cùng các quyến thân,
Người còn kẻ mất người gần kẻ xa,
Từ nay quy mạng Phật-đà
Học theo chánh pháp cùng là Thánh Tăng.
Hiểu rằng cuộc sống thế nhân,
Vây quanh sóng khổ, bủa giăng gió sầu,
Dù rằng nghèo khổ sang giàu.
Kẻ nào khỏi khóc, người nào khỏi than.
Khi thì hợp, khi thì tan,
Lúc say quyền quý, lúc chan tủi sầu.
Những cơn bệnh hoạn đớn đau,
Những lần tử biệt biết bao nỗi buồn.
Lệ nhiều hơn nước mưa tuôn,
Máu nhiều hơn nước trên nguồn đổ xuôi.
Người đời gắng gượng tìm vui,
Trò chơi hư ảo chôn vùi tâm linh.
Nào là rượu, nào là tình,
Xong rồi nhìn lại thấy mình tội thêm.
Nỗi lo của kẻ đi đêm,
Biết mình nặng nghiệp chưa tìm lối ra.
Nay con sám-hối Phật-đà,
Ăn năn lỗi trước, ngăn chừa lỗi sau.
Hiểu rằng nguyên cớ khổ đau
Đều do ích kỷ gốc sâu tạo thành.
Tham lam dẫn đến tranh giành,
Hận thù dẫn đến nhục hình lẫn nhau.
Kiêu căng tự đại tự cao,
Hơn thua đố kỵ người nào giỏi hơn.
Chìm trong bóng tối chập chờn,
Si mê chấp ngã nặng hơn núi cồn.
Lang thang ngàn kiếp trầm luân,
Khổ đau chất lại vạn lần biển khơi.
Nay con quỳ dưới Phật đài,
Nguyện theo giáo pháp Như Lai nhiệm mầu.
Niết-bàn, lòng nguyện tin sâu,
Là nơi chấm dứt khổ đau luân hồi.
Vượt ngoài ba cõi ngàn đời,
Từ bi trí giác rạng ngời vô biên.
Hiểu rằng nhân quả nghiệp duyên,
Công bằng chi phối mọi miền thế gian.
Người sung sướng, kẻ lầm than
Đều do nghiệp trước cưu mang đến giờ.
Nên không yên lặng đợi chờ,
Mà lo gắng sức giúp cho mọi người.
Người vui là chính con vui,
Người buồn con cũng ngậm ngùi xẻ chia.
Hiểu rằng một sớm mai kia,
Xác thân tạm bợ trở về hư vô.
Nên không khờ dại tôn thờ
Cái mà bệnh chết sẽ chờ lấy đi.
Nay còn sức khỏe xuân thì
Khéo siêng làm phước dành khi trở về.
Hiểu rằng ngàn kiếp si mê,
Tham lam ích kỷ nặng nề âm u.
Nay theo Phật, Đấng Đại Từ,
Trái tim xin mở rộng như biển ngàn.
Thương yêu khắp cả thế gian,
Dù là kẻ oán người thân cũng đồng.
Nơi cõi sống, chốn tử vong,
Rừng cây chim thú, biển sông cá kình.
Nguyện lòng thương khắp chúng sinh,
Như thương quyến thuộc thâm tình đã lâu.
Từ nay mãi đến ngàn sau,
Sống vì tất cả, chẳng cầu riêng tư.
Hiểu rằng ba cõi ngục tù,
Thân là cát bụi, tâm là bóng mây.
Từ lâu như kẻ ngủ say,
Si mê chấp ngã chưa ngày thoát ra.
Cúi đầu đảnh lễ Phật-đà,
Bậc Thánh Vô Ngã vượt xa thế trần.
Vì không còn chấp ngã nhân,
Người thành Vũ Trụ, Người thành trăng sao.
Tâm Vô Ngã là đỉnh cao,
Con xin phát nguyện ngày nào chứng nên.
Chí tu học quyết vững bền,
Độ sinh vì Phật báo đền ơn sâu.
Hôm nay tha thiết nguyện cầu,
Xin đem công đức từ lâu đã làm,
Hướng về thế giới cõi âm,
Dành cho thân quyến còn cầm tại đây.
Mong sao cho những vị này
Nương nhờ Phật lực về ngay cõi lành.
Thân an lạc, trí hiển minh,
Được chư Bồ-tát chung quanh dắt dìu.
Tu theo Phật pháp cao siêu,
Dần dần thành tựu những điều lớn lao.
Tâm siêu thoát khỏi trần lao,
Bước vào Phật địa, dự vào Thánh lưu.
Rồi dùng hạnh nguyện đại từ,
Hóa thân ba cõi vân du sáu đường.
Gieo chánh pháp đến ngàn phương,
Đưa người mọi nẻo về nương Phật-đà.

 


Cập nhật: 1-8-2000

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang