Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Sám Vu-lan

Đệ tử chúng con
Vâng lời phật dạy
Ngày rằm tháng bảy
Gặp hội Vu Lan,
Phạn vũ huy hoàng
Đốt hương đánh lễ
Muời phương tam thế
Phật Pháp Thánh Hiền.
Noi gương Đức Mục Kiền Liên
Nguyện làm con thảo
Lòng càng áo não
Nhớ nghĩa thân sinh
Con đến trưởng thành
Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhũ bộ
Chín tháng cưu mang,
Không ngớt lo toan
Quên ăn bỏ ngủ.
Ăn no đầy đủ
Cậy có công cha
Chẳng quản yếu già
Sanh nhai lam lũ
Quyết cùng hoàn vũ
Phấn đấu nuôi con
Giáo dục vuông tròn
Đem đường học đạo.
Đệ tử ơn sâu chưa báo
Hỗ phận kém hèn.
Giờ này quì trước đài sen,
Chí thành cung kính.
Đạo tràng thanh tịnh,
Tăng bảo trang nghiêm,
Hoặc thừa tứ tự,
Hoặc hiện tham thiền,
Đầy đủ thiện duyên
Dũ lòng lân mẫn,
Hộ niệm cho
Bảy kiếp cha mẹ chúng con
Đượm nhuần mưa pháp ;
Còn tại thế
Than tâm yên ổn
Phát nguyện tu trì ;
Đã qua đời
ác đạo xa lìa
Chóng thành Phật quả.
Ngửa trông các Đức Như Lai
Khắp cõi hư không
Từ bi gia hộ.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

 


Cập nhật: 1-8-2000

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang