Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

XUẤT GIA

Giác Hạnh Tâm dịch

 

Kinh “Tâm Địa Quán, phẩm Yếm Xả” nói: “Bồ tát xuất gia vượt trội hơn Bồ tát tại gia, phân tích rõ ra thì xuất gia không gì có thể so sánh được. Tại gia bị bức bách như lao ngục, muốn cầu giải thoát rất là khó; xuất gia nhàn hạ như hư không, tự tại vô vi xa lìa nhiễm trước trói buộc.”

Quán sát điều này chúng ta có thể biết việc thù thắng của xuất gia tu hành, thực ra không phải đặt cho hàng tại gia cái thân phận nhiễu phiền ô trược trong đời sống mà ở đây chúng ta cùng nhau so sánh! Đặc biệt là người sau khi xuất gia nếu có thể siêng tu giới định tuệ, tức là diệt trừ được tham sân si, lấy việc hoằng pháp làm việc nhà, lấy lợi ích chúng sanh làm sự nghiệp, lấy việc học làm Thầy của người, lấy việc hành làm kỷ cương cho đời, người như thế lại thuộc về người hiếm có, có thể làm mẫu mực và gương sáng trong Tăng chúng.

            Chúng sanh vào tuổi cuối đời, tuy được nghe những việc trọng yếu của pháp xuất thế, nhưng vì nội tâm, nghiệp dày phước mỏng, chướng sâu huệ cạn, phiền não vây quanh, ngoại tâm thì việc đời vấn vít, bạn hư dẫn dụ, hoàn cảnh ác trược, việc đại sự của liễu sanh thoát tử một đời khó mà hoàn thành, nhân duyên tự đi hóa độ người khác lại còn xa xôi, không biết bao giờ mới được. Muốn nhân duyên đại sự này được viên thành thì chúng ta phải nghe sự nhắc nhở và khuyên bảo của Thầy tốt bạn tốt, cho nên không thể lơ là một chút nào được! phải tìm cầu người rất vững vàng và rất sẵn sàng cho mình, nhưng đừng quá ư vì lời hay việc tốt mà lịch Đại Cao Tăng Đại Đức ban tặng cho mình rồi lấy đó làm tiêu chí và hết sức tự khen mình, phải nên luôn luôn canh chừng bản ngã, chỉ có thành thực và chỉ có cẩn thận, ngõ hầu có thể dọn sạch tập khí thì dần dần đạt tới Thánh vực.

            Nói tóm lại, bất luận người tại gia hay xuất gia, ắt phải kính trên nhường dưới, nhẫn những gì mà người ta không thể nhẫn và làm những gì mà người ta không thể làm, đó là công lao thay thế người, là cái đẹp để thành người vậy.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/xuatgia.htm

 


Vào mạng: 12-8-2009

Trở về mục "Các bài pháp luận khác"

Đầu trang