Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
DANH SÁCH CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BÃO LỤT MIỀN TRUNG ĐỢT 2

STT Phương danh Số tiền, vật chất
1 Tất cả Phật tử Vancouver, Úc châu 2000 CAD

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/danhsach_baolutmientrungdot2.htm

 


Vào mạng: 22-11-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang