Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Danh sách những tấm lòng vàng ủng hộ nạn nhân cơn bảo số 9_Durian

Ánh Dung - Hiền  AUD $   50
Chân Phúc Hiền           $   50
Bình           $50
Chúc Phùng           $ 100
GĐ Phong và Hương           $   50
GĐ Sư Cô Linh Thuận            $ 150
GĐ Tuyến và Khanh           $   50
Giác Định và Hải Hạnh           $ 200
Heng Kang           $   10
Huệ Ngọc           $   50

Lâm Xương                                                     

          $   20
Lâm Thị Tuyết Mai            $ 100
Lào Síu Loan           $   20
Lý Thị Hai           $ 100
Mỹ Kim           $   50
Lê Văn Trí           $50
Thiện Trúc           $ 200
Nghiêm Tấn Sang và Nghiêm Ngọc Giàu           $ 100
Ngọc Hương – Gia Hân – Gia Ân            $ 100
Ngọc Liên           $   50
Thiện Hòa            $   50
Thiện Trúc           $ 200
Trần Đức Minh           $ 100
Đinh Thị Mai           $100
Trí Tâm            $   50
Võ Thanh Nghi và Võ Thanh Phong            $ 100

Jason & Richard                                                

          $   50
Nhà Hàng Kết Thiện Duyên              $    50
Quảng Đức (Nauy)                                                    $ 200 USD
   
GĐ Nhuận Đạo - Diệu Thanh, Lena, Sương, Tâm, My, Hạnh, Phương.  USD    $1,000 
   
Gia đình Ngọc Hạnh            800.000VNĐ
Hứa Minh Trí            100.000VNĐ
Hứa Minh Tuấn            100.000VNĐ
   

 

 

 

 


Vào mạng: 6-12-2006

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang