Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PL. 2546

2.jpg (30182 bytes)

Mùa Phật đản PL. 2546 [bắt đầu từ mùng 8-4 (tức 19-5 DL) đến ngày rằm tháng 4 (tức 26-5 DL) đã trở về với tất cả những người con Phật trên khắp thế giới. Ban biên tập Đạo Phật Ngày Nay kính gởi đến chư tôn đức Tăng Ni, quý độc giả Phật tử lời cầu chúc an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc sống.

 

Mu`a Pha^.t dda?n PL. 2546 [ba('t dda^`u tu+` mu`ng 8-4 (tu+'c 19-5 DL) dde^'n nga`y ra(`m tha'ng 4 (tu+'c 26-5 DL)] dda~ tro+? ve^` vo+'i ta^'t ca? nhu+~ng ngu+o+`i con Pha^.t tre^n kha('p the^' gio+'i. Ban bie^n ta^.p DDa.o Pha^.t Nga`y Nay ki'nh go+?i dde^'n chu+ to^n ddu+'c Ta(ng Ni, quy' ddo^.c gia? Pha^.t tu+? lo+`i ca^`u chu'c an la`nh trong cha'nh pha'p va` hanh tho^ng trong cuo^.c so^'ng.

 


Vào mạng: 19-5-2002

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang