buddha.jpeg (3111 bytes)
Welcome to Buddhism Today World Clock!

Dear friends in the Dhamma,

This ‘Buddhism Today World Clock’, created by Thich Nhat Tu, is a homage to the Buddha and his Dhamma.

Besides providing you with the time zone of 70 well-known world cities, the clock reminds you of the Buddha’s teachings and their relevance in the contemporary life. It also displays famous lines by renowned thinkers and religious leaders on Buddha and Buddhism. The messages on the clock are new everyday for the whole of month.

We hope you watch, benefit and enjoy it !


Kính bạch chư Tôn đức và toàn thể qúy Phật tử

Đạo Phật Ngày Nay vừa đưa vào mạng đồng hồ điện tử "Buddhism Today World Clock," do đại đức Thích Nhật Từ làm để tưởng niệm đức Phật và giáo pháp cao thượng của Ngài.

Ngoài việc cung cấp giờ quốc tế của 70 thành phố và thủ đô quen thuộc trên thế giới, đồng hồ này còn phụ kèm lời vàng của Phật cũng như những nhận định của các nhà trí thức về đức Phật và giáo pháp của Ngài. Mỗi ngày một câu hoặc lời Phật dạy hoặc lời nhận định về đức Phật và đạo Phật sẽ tự động xuất hiện để giúp quý độc giả thưởng thức.

Nay kính

Back