Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

WALLPAPERS “HẠNH ANH NHI”

Các tấm hình wallpapers này không nhằm vào mục đích thương mại, mà chỉ phổ biến miễn phí để góp phần truyền bá chánh pháp của đức Phật.

***

CÁCH CÀI ĐẶT WALLPAPER

Cách 1: Bấm chuột phải vào hình nào muốn làm wallpaper. Khi hình hiện lên đầy đủ, bấm chuột phải vào hình một lần nữa rồi chọn lệnh “Set as Wallpaper.”

 

Cách 2: Bấm chuột phải vào từng hình rồi chọn lệnh SAVE TARGET AS để lưu giữ toàn bộ hình vào trong PC. Bấm chuột phải vào Desktop, chọn Properties, chọn Background. Bấm vào nút Browse rồi ở ô Look in chọn ổ đĩa và folder chứa hình vừa download xuống. Chọn hình muốn làm wallpaper, bấm nút Open. Bấm nút Apply rồi nút OK.

 

Cách 3: Bấm chuột phải vào từng hình rồi chọn lệnh SAVE TARGET AS để lưu giữ toàn bộ hình vào trong PC. Sau đó dùng chương trình ACD See để làm wallpaper, bằng cách bấm hai lần vào một trong các hình vừa download. Chờ cho hình xuất hiện, bấm thêm 2 lần nữa vào bất cứ hình nào. Sau đó bấm chuột phải vào hình nào muốn làm wallpaper, chọn lệnh Wallpaper, rồi chọn centered.http://www.buddhismtoday.com/wallpapers/hanhanhnhi/mucluc.htm

 


Updated: 8-3-2002

Return to "Buddhism Today Photo Gallery"

Top of Page