Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Trầm mặc Angkor

Tâm Chơn


 

Như vẫn còn đây một nỗi niềm

Kinh kỳ hoài vọng mảnh hồn thiêng

Angkor trầm mặc nhìn thế sự

Bên cõi nhân gian lắm lụy phiền.

 

Siem Reap 27-05-2007
(Kỷ niệm chuyến thăm đất bạn Campuchia)
 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/trammacAngkor.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang