Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Độc Ẩm

Tâm Chơn


 

Trót hẹn cùng nhau buổi thưởng trà

Ai ngờ đối ẩm… chỉ mình ta!

Bên chung trà nguội chờ tri kỷ

Nhạt đắng bao phen cũng ngỡ là…

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/docam.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang