Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
TRANH THẬP MỤC NGƯU ĐỒ
CỦA THIỀN TÔNG VÀ ĐẠI THỪA

to-012ChTrauTT.tif (22922 bytes)

to-012ChTrauDT.tif (28848 bytes)

http://www.buddhismtoday.com/viet/thien/to-012-chantrau2.htm

 


Cập nhật: 1-4-2001

Trở về mục "Thiền Phật giáo"

Đầu trang