Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
KÍNH DÂNG CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH ÐỨC NHUẬN
ÐIẾU VĂN ÐẠI DIỆN TĂNG NI SINH VIỆT NAM TU HỌC TẠI ẤN ÐỘ
Thích Thiện Hữu phụng soạn
Thích Thị Quả tuyên đọc

 
Kính bạch giác linh cố Hoà Thượng!
Ba cõi tiêu dao, vượt ngoài bỉ thử
Sáu đường lặn hụp, một phút đi qua
Giờ này, pháp thân Thầy  hiển hiện ngàn hoa
Việt Nam đất tổ sáng loà miền Tịch chiếu.
 
Nhớ giác linh xưa!
Dung từ hoan hỷ, luôn nở nụ cười hiền
Ðồng chơn thế phát, thính pháp tham thiền
Giới đức đủ đầy, Từ bi tiềm ẩn vô biên
Ngày đêm nấu sử, soi kinh, đến khi đủ duyên giáo hoá.
Chốn tổ Liêu Hải, Phú Ninh trở thành môn hạ
Nhập tự rồi nhiếp hoá bao người
Nuôi chí trượng phu kết ngàn cánh hoa tươi
Theo người cắt ái vào biển khơi Phật pháp.
 
Kính nghe:
Lúc còn trẻ ngày đêm lặn lội
Kham nhẫn đọc sách Thánh hiền
Từng qua lại ở những cao viên
Tham thiền, thính giáo.
Kinh, luật, luận nghĩa sâu uyên áo
Trắng sáng đủ đầy tánh thể
Nước xanh trong viên mãn tâm không
Nói lên lòng vô ngại
Ðến khi cao tuổi
Dòng Tào Khê pháp âm tuông chảy
Rừng Trúc Lâm ngun ngút tâm hồng
Ngày đêm dịch thuật, chẳng chút sờn lòng
Viết sách, làm thơ, dung thông đạo-tục.
 
Những tưởng,
Cõi mô phạm người trụ thế dài lâu
Nẻo sơn môn xứng danh sư trưởng
Nào ngờ:
Ðường trần đã hết
Duyên thế chẳng còn
Thôi về trên đỉnh đầu non
Trụ nơi vô sanh tịch diệt.
 
Than ôi!
Bảy mươi chín năm công hạnh viên thành
Dòng Lâm Tế tinh anh rực rỡ
Năm mươi chín mùa đạo tròn trổ quả
Cõi vô thường dù phải đi qua
Dòng suối mát từ ái ngâm nga
Hạnh nguyện ấy ngàn năm thượng diệu!
 
Hồi tưởng lại:
Nhờ Phật lực gia trì
Ngày đêm dũng dược oai nghi, tri hành hợp nhất
Tâm luôn lần hạt Bồ đề, một đời phá mê, bày ngộ
Bao nhiêu phen từ thuyền phổ độ, độ kẻ hữu duyên
Mấy thuở sáng ngời giáo huấn, dạy tăng-tục tâm liên.
Thật xứng ngôi thiền gia thạch trụ
Thật xứng danh phạm vũ, Nam thiên
Suốt đời thường trong cảnh tịch viên
Mấy kỷ độ sanh, lưu danh đại nguyện!
 
Từ nay,
Cõi Diêm phù Thầy đà khuất bóng
Lòng chúng con vẫn sáng  tâm tư
Bao lời di huấn, bao tiếng tạ từ
Sẽ chiếu sáng như ngọn hải đăng bất diệt
Thầy đã đến nơi không không tịch diệt
Bỏ lối mòn, theo đường vắng an nhàn
Ly trần cảnh để đến cõi Lạc Bang
Noi gương tổ về Trúc Lâm chốn tổ.
 
Chúng con nơi đây đồng cung nguyện:
Tinh tấn tiến tu đền ơn Tam bảo
Trau dồi định tuệ đáng bậc xuất trần
Non sông, tổ ấn ngời sáng ngàn năm
Tăng-ni hoà hợp trong tình pháp lữ
Cúi xin Hoà Thượng ai lân chứng giám
Chúng con nhất nhất kỉnh thành
Dâng trọn ai điếu rành rành
Của kẻ hậu học tinh anh định giới.

Nam mô tự lâm tế chánh tông, ma-ha Sa-môn thượng ÐỨC hạ NHUẬN, hiệu TRÍ TẠNG tác đại chứng minh!

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/dieu2_HTThichDucNhuan.htm

 


Vào mạng: 24-1-2002

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang