Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

KINH

DƯỢC SƯ


 

 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ

Soạn dịch

 

 

– 2004 –


MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU                                                        vii

 

PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

1.     Nguyện Hương                                          1

2.     Đảnh Lễ Tam Bảo                                     2

3.     Tán Hương                                                3

4.     Phát Nguyện Trì Kinh                                3

6.    Tán Phật Dược Sư                                      4

 

PHẦN CHÁNH KINH

7.    Kinh Dược Sư                                           7

 

PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

8.    Tinh Hoa Trí Tuệ                                     29

9.    Niệm Danh Hiệu Bảy Phật Dược Sư           31

10.  Nguyện Cầu An Lành                                32

11a. Mấy Điều Quán Tưởng                             33

11b. Sám Mười Nguyện                                    33

12.   Hồi Hướng Công Đức                              34

13.   Lời Nguyện Cuối                                      35

14.   Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu                              36

 

 


Vào mạng: 1-6-2005

Trở về mục "Nghi thức Phật giáo"

Đầu trang