Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
PHẬT GIÁO TRƯỚC NHỮNG VẤN ĐỀ 
DÂN SỐ, TIÊU THỤ VÀ MÔI TRƯỜNG

Rita M. Gross

Tác giả và tác phẩm:

Nguyên bản Anh ngữ của bài này là Buddhist Resources of Issues of Population, Consumption and the Environment, dã được đăng trong Mary Evelyn Tucker and Dunncan Ryuken Williams (eds.):   Buddhism and ecology: the interconnection of dharma and deeds, Harvard University, Center for the Study of World Religions, Cambridge Mass: Harvard Uni Press, 1997 pp. 291- 311. Tác giả là Rita M. Gross, Giáo Sư Khoa Học Tôn Giáo Đối Chiếu Đại Học Wisconsin, Eau Claire. Bà đã nổi danh với  các tác phẩm Buddhism after Patriarchy: A Feminist History, Analysis and Reconstruction of Bud-dhism (State University of New York Press, 1993) và Feminism and Religion: An Introduction (Beacon Press 1996).

Đại ý
Định nghiã vấn đề: Môi Trường, Tiêu Thụ và Dân Số.
Đi vào Trung Đạo trong một thế giới hổ tương: Giáo Lý  Phật Giáo và sự tiết chế
Lưu truyền “Chủng Tử Giác Ngộ”: con đường Bồ Đề Tâm theo Đại Thừa và các động lực thúc đẩy sinh sản
Tình dục và Cảm thông: Vài Bình Luận Của Kim Cang Thừa

Tác phẩm và tác giả | Đại ý | 1 | 2 | 3 | 4 |   

http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/danso.htm

 


Vào mạng: 1-9-2004

Trở về mục "Diễn đàn"

Đầu trang