Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Phương danh quý Phật tử ủng hộ mái nhà ngồi nghe pháp cho trại tù Bến Tre

 

USA (USD)
   
Sư Cô Đàm Nhật (trụ trì chùa Đức Viên Mỹ quốc)    $1000 USD
   
   
AUSTRALIA (AUD)  
   
Buddhism Today Association Incorporated $4850 AUD
   
   
CANADA (CAD)  
La Su $ 50 CAD
Nguyễn Thị Vy, PD: Tịnh Ngọc $ 25 CAD

 


 

Giác Hạnh Phương

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/danhsach_mainha.htm

 


Vào mạng: 18-9-2007

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang