Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Một nhành mai

Vô danh


Say bẻ mai vàng mấy nhánh chơi
Gặp thời đào mận mặc khoe tươi
Giữa khi mặt đất tràn băng giá
Cố  níu  Xuân  về   chỉ  có  mai.

 


Cập nhật: 21-1-2001

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang