Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Tôn giả Mục-kiền-liên cứu mẹ
Tuyển tập ảnh Vu-lan 2000, Đạo Phật Ngày Nay

mucliencuume.jpg (48218 bytes)

Chúng con kính đảnh lễ và noi gương đức đại hiếu Mục-kiền-liên.


(jpeg, 444 x 600, 47.1 KB)

 


Cập nhật: 1-8-2000

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang