Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tu huệ

Thích nữ Thảo Liên


 • Giới định giữ vững bền luôn

  Tự nhiên sinh tuệ hiện tiền hiền nhân

  Công đức công quả công trình

  Chỉ đưa đến phước hữu hình mà thôi

  An tâm định tánh tâm rồi

  Huệ khai tấn phát hiện tiền thanh lương

  Thấy ra thế giới vô thường

  Thấy rõ hình thể vô hình đồng nhau

  Việc chi rồi cũng trói nhau

  Sanh thân làm khổ thân rồi

  Thóat đi khỏi kiếp đọa đày trần gian

  Huệ tâm huệ mạng gian nan

  Thóat ly sanh tử thánh tiên nể vì

  Đại từ nhiều kiếp hữu vi

  Đại hỷ đại xả từ bi vẫn bền

  Thế gian thị hiện làm nên

  Bồ Tát tiên thánh lần lần không xa.

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang