Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Người Tù Tỉnh Thức
Cư Sĩ Thoại Hoa

Chuông chùa vọng đến nhà giam,

Người tù đang giấc mơ màng đỏ đen,

Nhớ ngày cờ bạc rượu men,

Cha buồn mẹ khóc, bao phen não nề.

Vợ con ngao ngán ê chề,

Nghe chuông người mới chỉnh tề tu thân.

Gắng công học đạo ân cần,

Nhờ Thầy đức độ, đứng gần giúp cho.

Người tù tỉnh thức, chăm lo,

Ăn năn sám hối nguyện do tấm lòng.

Tới khi hết án thoát vòng,

Duyên sinh xuôi chảy vào dòng thế gian

Cuộc đời những tưởng gian nan,

Nhờ ơn Phật Độ, yên lành một thân,

Công Thầy nâng đỡ tâm thần,

Diệt xong vô ngã, nợ trần nhẹ tênh.

 

 


Vào mạng: 03-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang