Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Ngã Từ Vô Ngã

Tâm Chơn Chánh (MNS) 


 • Ta nắm tay em giữa cuộc đời

  Đi rong làm bạn một thời thôi

  Một giây chợt thoáng ta hai ngả

  Bụi đất ta về vẫn có đôi

  Sóng nước đâu nào có cách ly

  Rì rào sinh diệt mối tương di

  Đục trong dơ sạch nào quan ngại

  Nay cạn mai ròng thế dịch chi

  Nếu hạt mưa về nắng ẩn trong

  Sưởi nguồn nước mát thắm cây trồng

  Cho xanh mầm sống vươn đời hạt

  Hoa nở giao mùa giữa gió đông

  Bầu khí bình sinh vẫn bất đồng

  Nắng mưa sương tuyết lúc cuồng phong

  Tưởng chừng đối nghịch nhưng mà lại

  Nối kết hiệp hòa chuyển hóa không

  Hãy nắm  tay nhau rõ ngã này

  Sắc kia nhiều ngã hợp thành đây

  Nước, vôi có khác nhưng tương hợp

  Hơi ấm khí hòa sinh ứng mây

  Tâm ý mỗi người không giống nhau

  Sống là nghệ thuật biết tương giao

  Thiên đàng hỏa ngục nào đâu khác

  Si tỉnh hay không một lối vào

   


  Vào mạng: 1-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang