Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Món quà Pháp Nhủ trong lao tù

 
Cư Sĩ Thoại Hoa

Người tù buồn tủi trơ vơ,

Bỗng đâu Bồ Tát bất ngờ hiện thân.

Một Thầy tuổi trẻ ân cần,

Từ đâu bước đến, đỡ đần đưa tay.

Con đường Đạo Phật Ngày Nay,

Dẫn người lầm lổi, đắng cay phận đời

Cải tà quy chánh kịp thời,

Quay đầu trở lại thành người ăn năn.

Hiền từ, Thầy giảng, nói năng

Muôn lời nhân ái giải căn nghiệp người,

Nhiệm mầu Phật pháp đẹp tươi,

Gieo duyên hoá độ, tuyệt vời quang minh.

Tới khi viên mãn chương trình,

Người tù đảnh lễ nghiêng mình tri ân.

 

 


Vào mạng: 03-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang