Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Lắng nghe

Thoại Hoa


 •  

   Quán đây là tánh lắng nghe,

  Thế gian bể khổ mà se cỏi lòng.

  Âm thanh vang dội trên không,

  Bồ Đề kiên cố ngóng trông cứu đời.

  Tát tha kéo khỏi rối bời,

  Cứu người đau khổ mau rời cõi mê.

  Xót xa bao cảnh ê chề,

  Chúng sinh lặn hụp, lê thê đắm chìm.

  Con nay thức tỉnh quyết tìm,

  Về đường chánh pháp, niệm thiền Tam Quy.

   

  Nhân ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thượng Thăng

  Ngày 19 Tháng 9 Năm Bính Tuất 2006

   


  Vào mạng: 2-11-2006

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang