Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ĐỨC SƠN ĐỐT KINH
 
Suốt nửa bình sanh từng cưu mang
San định giảng bày lý Kim cang
Hừng hực lửa lòng thôi thúc mãi
Phương nam hối hả dẹp tà man
Đường vô xa vắng Lão bà tiếp
Nghẹn họng lối về tâm mất tâm
Chợt tỉnh Long Đàm đêm thăm thẳm
Kinh xưa còn lại khói phù vân.

 


Vào mạng: 1-5-2003

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang