Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Chia sẻ tình thương

 
Cư Sĩ Thoại Hoa

Ở trong thân mổi chúng ta,

Trái tim mang nặng đậm đà tình thương.

Mở tim bao rộng bốn phương,

Hết lòng hỷ xả mến thương mọi người.

Kẻ đói thì chia cơm mời,

Người nghèo quần áo tả tơi túng bần,

Thì cho mảnh áo che thân,

Gặp người đau ốm, ân cần hỏi han,

Tận tình đem đến thuốc thang,

Chăm lo săn sóc, nồng nàn thiết tha.

Bát Nhã Ba La Mật Đa,

Ta là đệ tử Phật Đà từ đây.

 

 


Vào mạng: 03-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang