Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
CHƯA LÌA BƯỚC CHÂN
 
Mưa giăng
rợp bóng chân thường
Chiều nghiêng nắng sớm
vô thường cánh chim
Mình về
nghe máu về tim
Cưu mang huyễn tượng
đắm chìm hồng hoang
Ra đi
tái hẹn bồi hoàn
Phía sau mất dấu
bàn hoàn bước chân
Người về
cho gởi bước chân
Bước lui bước tới
 
bước chân chưa rời.

 


Vào mạng: 1-5-2003

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang