Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Xuân Tịnh-Tâm

Xuân Bính-Tuất 2006

(Kính tặng Sư Cô Thích Nữ Hạnh-Châu)

Detroit Michigan USA

Tâm Chơn Chánh (MNS) 


 • Mưa Pháp rơi rơi thấm cả lòng

  Chơn ngôn từ đức tỏa hương trong

  Nụ cười " Tâm kết lời châu ngọc"

  An lạc " Dạ cầu ý Pháp thông"

  Hạnh ngộ ... " Bao lần Xuân đến nhỉ ? "

  Giao mùa... " Mấy thuở Tuyết đơm bông ? "

  Chúc Người trên bước đường trì độ

  Từng búp sen tươi nở cánh hồng.

   


  Vào mạng: 1-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang