Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Quán

Thích Nguyên Hùng

Thấy mình hiện muôn nơi
Ôi pháp thân mầu nhiệm
Sanh tử chẳng đầy vơi.
Tịnh thất Vô danh
Mồng 06 tết Kỷ Mão.

 


Cập nhật: 10-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang