Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Thuyền không

Thích Nguyên Hùng
Bát nhã thuyền không vượt biển trần
Vượt ngàn sóng ái sắc - tài - danh
Thuyền không chở khẳm lòng vô trước
Giong gió thuyền chơi biển tử sanh.

 

Không chu
Hạt Cát chuyển ngữ
 
Trần dương Bát Nhã không chu việt
Phá lãng tài danh sắc ái thiên
Không chu tải trọng tâm vô trước
Thừa phong sinh tử hải du nhiên

229-thuyenkhong.gif (20632 bytes)

 


Cập nhật: 7-6-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang