Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

Dam hoa thuong tai
Cau doi - dam hoa thuong taiChan dung Hoa thuong Thich Duc NhuanCau doi - dam hoa thuong tai
Bốn chữ đầu: Ðàm Hoa Thường Tại
Dịch nghĩa: Hoa Ðàm Còn Mãi

 Câu đối:

Ðức liễu vô thường, thất thập cu niên tuỳ duyên giáo chúng
Nhuận ngộ chân tánh, ngũ thập cu hạ ứng hiện độ sanh

Dịch nghĩa:

Nhận thức lẽ vô thường, bảy mươi chín năm tuỳ duyên giáo hoá
Tỏ ngộ nguồn chân tánh, năm mươi chín hạ ứng hiện độ sanh.

Thích Thiện Hữu kính đề

 


Vào mạng: 21-1-2002

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang