Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

vanthe-thichducnhuan.jpg (9167 bytes)
Cau doi - van the luu danhChan dung Hoa thuong Thich Duc NhuanCau doi - Van the luu danh
Bốn chữ đầu: Vạn Thế Lưu Danh
Dịch nghĩa: Muôn Ðời Vang Bóng

 Câu đối:

Ðức giải tứ đế, giác tam thừa, nhập nhi vô nhập
Nhuận chứng tam thân, minh tứ quả, quy hựu bất quy

Dịch nghĩa:

Hiểu rõ bốn đế, ngộ ba thừa, thể nhập mà không nhập
Chứng đắc ba thân, đạt bốn quả, trở về nhưng không về.

Thích Thiện Hữu kính đề

 


Vào mạng: 21-1-2002

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang