Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Điếu Văn Cố Hoà Thượng Thích Nguyên Ngôn

Nguyên Trụ trì Chùa Khánh Vân, Sài gòn

Tỳ kheo Thích Thiện Hữu


(Chân thành tri ân Sư huynh Thích Quãng Nghiêm, Trụ trì Chùa Vạn An-Phước Hậu, Sydney đã báo tin buồn đến trể)

 

Đất Úc Châu chuyển mùa băng giá

Nát nhân gian, nghẹn cả trời sầu

Dù sắt đá cũng động lòng từ tạ

Thầy ra đi, con thức trắng đêm thâu

Hương hoa chí tâm xin cúng

Dâng lên lời mọn kính thành

Thầy về nát cuộc phù sanh

Để cho huyễn hoặc tan tành khói sương.

 

Kính nhớ giác linh xưa:

Đất Bình Định ứng thân thị hiện

Xã Bình Hoà ứng hoá phàm thân

Chùa Vĩnh Lộc quy y Tam Bảo

Giống đạo mầu tái tạo cuộc đời

Chốn Nhạn Sơn thệ nguyện xuất trần

Tuổi 15 ly gia, theo gót Phật Đà, thoát tục.

 

Kể từ đó:

Trường Thập Tháp, Thành Văn ngày đêm khổ luyện;

Trí giác như mặt trời bất biến

Nguyên Ngôn sâu thể nước nguồn, hạnh từ dạo ấy chảy tuôn;

Tuệ giác sáng luôn bất kể.

 

Để rồi,

Nếp Phương đông giữ gìn nguyên thể

Ứng đối như Nho phong đúc vẻ

Vườn Như lai lập chí vun bồi

Nói năng đúng mực mẫu khuôn.

Năm 18 căn lành trưởng dưỡng;

Sa Di giới pháp tinh ba

Tuổi 20 căn tánh thuần hoà;  

Giới thể từ đây thêm lớn.

 

Tức thì:

Chốn Thập Tháp đêm ngày un đúc

Cõi Phật tâm triết lý nhập tâm

Việt-Hán, Nho gia cũng đã uyên thâm

Ấn Quang, Việt Nam Phật Đường, từ lâu kết duyên thọ giáo

Bao nhiêu phiền não, cũng cúi đầu nghe pháp của Thầy

Không giờ rảnh, thức suốt đêm thâu, phòng đọc sách đèn dầu hiu hắt.

Pháp hữu xa gần kính quý

Người đời cũng phải nể vì.

 

Còn đâu:

Lớp Sơ Đẳng Thiện Hoà, chùa Giác Ngộ từ bi

Mở bày Tám Điều Giác Ngộ, kẻ trí từ đó tĩnh bừng;

    Miền Ấn Quang, pháp âm tuôn chảy không ngừng

    Tâm Kinh Bát Nhã thường tuyên thuyết

    Chỉ thẳng phàm thánh chẳng hai.

Hạ Tuyền Lâm, văn tự chẳng màn

Pháp Bảo Đàn thao thao bất tuyệt

Chân tâm nơi Thủ Lăng Nghiêm

Chùa Vĩnh Nghiêm chỉ bày Đại Thừa Khởi Tín

 

Còn đâu:

Bồ Đề Tâm Luận dõng phát, giảng dạy Bát Thức Quy Củ

Chốn Lan Nhã Bồ Đề, Ni đồ, Phật tử rõ ràng tánh pháp

Chùa Hưng Phước, Bách Pháp Minh Môn

Tăng chúng, tín đồ hồi quy Duy Thức đại thừa

Mọi người thấu rõ đường về

Tăng-Ni, đề huề tánh giác.

 

Nhưng bây giờ thì ôi thôi:

Sao Bắc Đẩu trên trời rụng xuống

Nẽo Không Môn Thầy quyết ra đi

Miềm Thiếu Thất đìu hiu trống vắng

Mặc Tăng Ni đau thấu tâm can

Mặc cho cỏ lặng trời Nam

Thầy quyết tìm về chốn cũ.

Vô thường ra tay tiếp đón

Thầy vào cõi ấy Chân Thường;

Pháp âm vẫn mãi ngàn muôn;

Mà con tưởng Thầy còn đấy.

 

Từ nay:

Phương trời cách trở

Nẽo nhân gian in bóng Thầy đi

Chùa Khánh Vân vắng vẻ quạnh hiu

Tăng chúng xôn xao mất hướng

Đất Sài gòn nỉ non tiễn biệt

Đàn hậu học kính tiếc ngậm ngùi!

 

Thôi thì:

Kính xin Thầy nhẹ bước tiêu dao

Nơi Cực Lạc thoát vòng sanh diệt

Để lại hoa thơm cỏ biếc

Hạnh đức một nét tinh anh

Cát bụi cũng ngát tâm thành

Dâng lời bái biệt Tử sanh một lần!

 

Chỉ một lòng:

Khắc cốt bậc Đống lương Phật pháp

Ghi tâm ân nghĩa Sư-đồ

Kẻ uống nước nhớ mãi về nguồn

Luôn khắc dạ những lời di huấn

Chén trà đạo ba tuần dâng cúng

Nén tâm hương phủ phục Phật tiền

Xin Thầy rẻ ngã tử sinh, lời kinh tụng thay lời tiễn biệt

Chỉ mong câu “Đàm Hoa Lạc Tận” cõi dương trần ai thiết tâm thành!!

 Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập nhị thế, Nhạn Sơn Đường Thượng, Khánh Vân trụ trì, huý thượng Thị hạ Lộc, tự Thành Văn, hiệu Nguyên Ngôn Hoà Thượng giác linh chứng minh!

 

Chùa Phật Đà,

Ngày 03 tháng 06 năm 2005 (nhằm ngày 27 tháng 04 năm Ất Dậu)

Cựu học Tăng Chùa Giác Ngộ-Ấn Quang-Vĩnh Nghiêm-Vạn Hạnh

Hậu học Thích Thiện Hữu


http://www.buddhismtoday.com/viet/nghithuc/

 


Vào mạng: 1-6-2005

Trở về mục "Nghi thức Phật giáo"

Đầu trang