Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Xin người niệm Phật cho mau
Nhạc và lời: HT. Thích Huyền Tôn

2-niemphat1.jpg (51125 bytes)

2-niemphat2.jpg (50769 bytes)

 


Cập nhật: 25-8-2000

Trở về mục "Nhạc Phật giáo"

Đầu trang