Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Giả từ huyễn mộng
Nhạc và lời: Giác An

1-nhac-giatu.jpg (120997 bytes)

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về mục "Nhạc Phật giáo"

Đầu trang