Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
NGHI THỨC SÁM HỐI 

LẠY SÁM HỐI HỒNG DANH

 

Đại từ đại bi thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài.
Tướng Phật trang nghiêm, hào quang toả,
Chúng con kính lễ, hướng tâm về.

Nam-mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư.  O

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.         O

Nay chúng con lòng thành phát nguyện,
Chẳng cầu mong được chuyện trần đời,
Không cầu phước báo trời người.
Thanh Văn, Duyên Giác hay nơi quyền thừa.
Chỉ nương tối thượng thừa tâm nguyện,
Mà phát tâm vô thượng trong lành,
Nguyện cầu tất cả chúng sanh,
Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà.O

 

(Chủ lễ xướng lạy trước, sau đó đại chúng đồng xướng lại theo)

 

Nam-mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. O
Nam-mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn Pháp.   O
Nam-mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng.   O
Nam-mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh hạnh túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.    O
Nam-mô Phổ Quang Phật.  O
Nam-mô Phổ Minh Phật.     O
Nam-mô Phổ Tịnh Phật.      O
Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hương Phật. O
Nam-mô Chiên-đàn Quang  Phật.           O
Nam-mô Ma-ni Tràng  Phật.    O
Nam-mô Hoan hỉ Tạng Ma-ni Bảo Tích  Phật.        O
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.       O
Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật.   O
Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật.                            O
Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật.     O
Nam-mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.  O
Nam-mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.       O
Nam-mô Đại Bi Quang Phật.                             O
Nam-mô Từ Lực Vương Phật.                  O
Nam-mô Từ Tạng Phật.                                      O
Nam-mô Chiên-đàn-khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.       O
Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật.                O
Nam-mô Thiện Ý Phật.                                      O
Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.   O
Nam-mô Kim Hoa Quang Phật.               O
Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.        O
Nam-mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.  O
Nam-mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.         O
Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.    O
Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật.         O
Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.      O
Nam-mô Tài Quang Minh Phật.                O
Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật.                            O
Nam-mô Di Lặc Tiên Quang Phật.           O
Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. O
Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật.                O
Nam-mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.   O
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật.                    O
Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O
Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O
Nam-mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật.       O
Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật.                O
Nam-mô Thường Quang Tràng Phật.        O
Nam-mô Quang Thế Đăng Phật.               O
Nam-mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.       O
Nam-mô Pháp Thắng Vương Phật.           O
Nam-mô Tu-di Quang Phật.                      O
Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật.      O
Nam-mô Ưu-đàm Bát-la Hoa Thù thắng Vương Phật.           O
Nam-mô Đại Huệ Lực vương Phật.                    O
Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.  O
Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.   O
Nam-mô Tài Quang Phật.                          O
Nam-mô Kim Hải Quang Phật.                 O
Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự tại Thông Vương Phật.        O
Nam-mô Đại Thông Quang Phật.             O
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.      O
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.               O
Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật.                    O
Nam-mô Bảo Quang Phật.                        O
Nam-mô Long Tôn  Vương Phật.             O
Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật.                            O
Nam-mô Bảo Hỏa Phật.                                      O
Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật.                      O
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật.           O
Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật.                     O
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.                       O
Nam-mô Vô Cấu Phật.                                        O
Nam-mô Ly Cấu Phật.                               O
Nam-mô Dõng Thí Phật.                                     O
Nam-mô Thanh Tịnh Phật.                        O
Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật.                  O
Nam-mô Ta-lưu-na Phật.                                    O
Nam-mô Thủy Thiên Phật.                        O
Nam-mô Kiên Đức Phật.                                     O
Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật.        O
Nam-mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.     O
Nam-mô Quang Đức Phật.                        O
Nam-mô Vô Ưu Đức Phật.                       O
Nam-mô Na-La Diên Phật.                        O
Nam-mô Công Đức Hoa Phật.                            O
Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật.   O
Nam-mô Tài Công Đức Phật.                             O
Nam-mô Đức Niệm Phật.                          O
Nam-mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.  O
Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.  O
Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.  O
Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật.              O
Nam-mô Thiện Du Bộ Phật.                     O
Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O
Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.  O
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vương Phật.   O
Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. O

(Đại chúng cung kính quỳ đọc)

 
Xin chư Phật mười phương thế giới,
Tại thế gian thương đoái đến con.
Đời này, đời trước tội dồn
Tử sanh vô thỉ nghiệp tồn đến nay.
Hoặc tội ác tự tay tạo tác,
Hoặc đã xui kẻ khác vâng làm,
Hoặc nhìn việc ác không can,
Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình.
Những tội lỗi tự mình trộm cắp,
Của chùa chiền, bảo tháp, chư Tăng,
Tự tay mình lấy, giả lầm,
Hoặc xui người lấy, vui thầm đứng xem.
Gây năm tội đắm chìm vô gián,
Hoặc tự làm chuốc oán, gây oan,
Hoặc từng bảo kẻ khác làm,
Hoặc nhìn người khác hân hoan tỏ lòng.
Mười nghiệp ác bất nhân, vô đạo,
Hoặc tự tay gây tạo tham tàn,
Hoặc từng sai kẻ khác làm,
Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng.
Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội,
Hoặc tự mình nông nỗi bao che,
Hoặc làm chẳng dấu diếm gì,
Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh.
Làm ngạ quỷ, súc sinh đau khổ,
Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi,
Làm người hèn hạ nhất đời,
Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra.
Nay con nguyện thật thà sám hối,
Biết bao điều tội lỗi khôn dung,
Cúi xin các Phật Thế Tôn,
Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con.
Xin Đức Phật nhủ lòng thương xót,
Nay chúng con quỳ trước Phật-đà,
Phát tâm thệ nguyện thật thà,
Đời này đời tới gắng lo làm lành.
Xin phát nguyện thực hành bố thí,
Giữ giới răn, làm ý sạch trong,
Nắm cơm, chén nước nhủ lòng,
Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh.
Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch,
Có bao nhiêu thành đạt căn lành,
Mọi điều huân tập đã thành,
Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu.
Nay tất cả xin đều hồi hướng,
Về đạo mầu Vô Thượng xưa nay.
Giống như quá khứ, vị lai,
Các Phật hồi hướng tỏ bày đại bi.
Chúng con nguyện quay về hồi hướng,
Sám hối tiêu tội chướng bao đời,
Phước lành tùy hỉ với người,
Hướng dồn công đức sáng ngôi Phật-đà.
Nguyện phát tuệ sâu xa vô thượng,
Phật đã qua, hiện tại, vị lai,
Toàn năng, toàn thiện xưa nay,
Biển ngàn công đức đủ đầy vô biên.
Nay con nguyện cúi mình kính lễ,
Sám hối điều tội lỗi xưa nay,
Cúi xin đức Phật Như Lai,
         Sáng soi tâm trí cho vơi mê lầm.     O
Mười phương cõi xa gần bát ngát,
Phật ba đời cùng khắp không trung.
Bằng lời, thân, ý sạch trong,
Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm.
Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước Như Lai thị hiện sức thần,
Một thân ứng hiện muôn thân,
       Chí thành kính lễ hoá thân Phật-đà.  O
Các Bồ-tát  hằng hà sa số,
Đến vô biên cõi pháp không cùng,
Tin sâu đức Phật tại lòng,
Tính ngời giác ngộ mênh mông biển dài.
Các Bồ-tát dùng lời bất tận,
Sóng diệu âm xưng tán Như Lai,
Đức ngời trí sáng không hai,
Làm thầy ba cõi trời người xưa nay.
Nhạc réo rắc, màn che, lọng phủ,
Hoa tuyệt trần đầy đủ, trang nghiêm,
Cúng dường chư Phật tự nguyền,
Thức ăn hoa quả, dâng lên trọn lòng.
Y, đèn đuốc, trầm hương quyện tỏa,
Của chất đầy như núi Tu-di,
Cúng dường các Phật Mâu-ni,
Bậc Thầy quảng đại từ bi nhiệm mầu.
Phật ba đời trước sau tin tưởng,
Hạnh Phổ Hiền nguyện hướng không sai,
Cúng dường sám hối Như Lai,
Xoá tan tội lỗi đã gây bao đời.
Tham, sân, si tự thời vô thủy,
Miệng, ý, thân dẫn khởi nghiệp duyên,
Nay con sám hối, lòng nguyền,
Cầu cho nghiệp ác thoát triền xa xưa.
Bậc vô học, Quyền thừa, Duyên Giác,
Như Lai cùng Bồ-tát viên thông,
Bao nhiêu công đức tựu trung,
Của các đức Phật, vui chung hướng về.
Bậc thành đạo Bồ-đề vô thượng,
Dưới Bồ-đề, kính ngưỡng thỉnh cầu,
Cho xe chánh pháp lăn mau,
Độ người thế tục qua cầu tử sinh.
Nếu Phật muốn niết-bàn nhập diệt,
Con chí thành, chí thiết cầu van,
Thế Tôn ở lại trần gian,
Ban niềm an lạc chúng sanh Ta-bà.
Phước lễ Phật, thật thà sám hối,
Công đức gieo cùng với căn lành,
Thảy đều hồi hướng chúng sanh,
Nguyện thành như Phật sáng danh đạo đời.
Đạo Vô Thượng không ngơi hồi hướng,
Phật Pháp Tăng, tánh tướng khôn cùng,
Tục chơn, Tam-muội dung thông,
Nay xin hồi hướng khắp cùng nhân gian.
Biển công đức mênh mông vô lượng,
Con xin đem hồi hướng tận cùng,
Cho người tội miệng, thân, lòng,
Khinh chê chánh pháp, thoát vòng lầm sai.
Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp,
Chẳng chuyển lùi độ khắp quần sanh.
Dù cho thế giới tan tành,
Hư không, phiền não chúng sanh không còn,
Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn,
Nay con xin hồi hướng ra đây,
Kiếp này đến kiếp tương lai,
Nguyện thành Phật đạo tròn đầy vô sanh.
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát (ba lần) O

 

KỆ SÁM HỐI

Con đã gây ra bao lầm lỡ,
Khi nói, khi làm, khi tư duy,
Đam mê, hờn giận và ngu si,
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Phật chứng tri.
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm,
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.  O
 Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát  (ba lần) OOO

Phần dẫn nhập | Lạy sám hối sáu căn | Lạy sám hối hồng danh | Phần sám nguyện và hồi hướng

 


Vào mạng: 1-6-2002

Trở về mục "Nghi thức Phật giáo"

Đầu trang