Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

KINH

PHỔ MÔN


 

 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ

Soạn dịch

 

 

– 2004 –


 

MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU                                                        vii

 

PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

1.     Nguyện Hương                                          1

2.     Đảnh Lễ Tam Bảo                                     2

3.     Tán Hương                                                3

4.     Phát Nguyện Trì Kinh                                3

5.     Tán Dương Giáo Pháp                               4

 

PHẦN CHÁNH KINH

6.       Kinh Phổ Môn                                    5-16

 

PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

        7.              Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ                           17

        8.              Niệm Bồ-tát                                           19

        9.              Mười Hai Lời Nguyện                             20

10a.   Năm Điều Quán Tưởng                          23

10b.   Quán Chiếu Thực Tại                             23

11a.   Sám Quy Nguyện                                   24

11b.   Sám Cầu An                                          27

11.     Hồi Hướng Công Đức                            29

12.     Phục Nguyện                                         30

13.     Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu                            31

 

Home | Up | Lời giới thiệu | Dẫn Nhập | Chánh Kinh | Hồi Hướng

 


Vào mạng: 1-6-2005

Trở về mục "Nghi thức Phật giáo"

Đầu trang