Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

 

TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

KINH

A-DI-ĐÀ


 

 Tỳ-kheo Thích Nhật Từ

Soạn dịch

 

 

– 2004 –


MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU                                                        vii

 

PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

1.     Nguyện Hương                                          1

2.     Đảnh Lễ Tam Bảo                                     2

3.     Tán Hương                                                3

4.     Phát Nguyện Trì Kinh                                3

5.     Tán Dương Giáo Pháp                               4

 

PHẦN CHÁNH KINH

6.     Kinh A-di-đà                                             5

 

PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

7.    Bát-nhã Tâm Kinh                                     15

8.    Niệm Phật                                                 17

9.    Mười Hai Lời Nguyện                                18

10a. Sám Di-đà                                                20

10b. Sám Niệm Phật                                        23

10c. Sám Nhất Tâm                                         25

10d. Sám Phát Nguyện                                     27

10e. Sám Tống Táng                                       29

11.   Hồi Hướng Công Đức                              32

12.   Phục Nguyện                                           33

13.   Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu                              34

 

 

Home | Up | Lời Giới Thiệu | Dẫn Nhập | Chánh Kinh | Hồi Hướng

 


Vào mạng: 1-6-2005

Trở về mục "Nghi thức Phật giáo"

Đầu trang