Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Nghi Thức Cầu Siêu
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

2


I. PHẦN VÀO KHÓA LỄ

1. Nguyện Hương

(Duy Na đánh ba tiếng chuông. Chủ lễ quì ngay thẳng, dâng ba cây hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Đại chúng cùng chắp tay thành kính quán tưởng theo lời Nguyện)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca-mâu-ni Phật. O
Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phảng phất khắp mười phương,
Cúng dường ba Ngôi Báu.
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành.
Cầu Pháp giới chúng sanh
Được Phật thương gia hộ:
Tâm Bồ-đềࠫiên cố,
Chí tu học vững bền,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác. O

Giờ này chúng con dâng hết lòng thành hướng về Ba Ngôi Báu, phát nguyện thọ trì pháp bảo. Nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người đau khổ được an vui, tự tại. O

Chúng con thành kính cầu nguyện ba Ngôi Báu gia hộ hương linh (tên họ, pháp danh, ngày tháng năm mất, tuổi thọ) được tự tại về đây quỳ trước Phật đài nghe kinh và tác ý hướng theo lời tụng cầu của đại chúng, để từ nay quy y Phật, tinh tấn tu hành, được chư Phật Bồ-tát phóng quang tiếp độ về nơi cõi Phật.

Nguyện chư Phật, chư Bồ-tát, Hiền Thánh Tăng từ bi chứng giám, giúp các hương linh được quy y Tam Bảo, khai mở Từ Bi, phát triển trí tuệ, tinh tấn tu hành, tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng, cùng Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam-mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần) OOO

(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm hương vào lư hương)

 

2. Tán Phật và Quán Tưởng

(Đại chúng đứng chắp tay, hướng về bàn Phật, cùng tụng)
Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Nay con nguyện quy y,
Diệt trừ vô lượng tội,
Dâng lên lời tán thán,
Ức kiếp vẫn không cùng. (xá 1 xá) O
Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá) O

 

3. Đảnh Lễ

(Đại chúng đứng chắp tay, hướng về bàn Phật, cung kính xướng lạy)

Chí tâm đảnh lễ tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích-ca-mâu-ni Phật, đương lai hạ sanh Di-lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) OOO

4. Tán Hương Cúng Phật

(Đại chúng ngồi thẳng lưng theo tư thế hoa sen. Duy Na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây cho đến phần Xướng Lễ, chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo)

Lò hương vừa ngún chiên-đàn,
Khắp xông pháp giới, đạo tràng mười phương,
Quyện thành mây báu kiết tường,
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành,
Pháp thân ảnh hiện rành rành,
Chứng minh hương nguyện tâm thành kính dâng.
Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần) OOO
 
5. Phát Nguyện Trì Kinh
Lạy đấng Thầy Ba Cõi,
Quy mạng Phật mười phương.
Con nay phát nguyện lớn,
Thọ trì tạng Pháp Bảo,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nguyện cho người thấy nghe
Đều phát tâm bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca-mâu-ni Phật. (3 lần) OOO
 
6. Tán Dương Giáo Pháp
Pháp Phật cao siêu lý rộng sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. (3 lần) OOO

| Mục lục | Phần vào khóa le1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần hồi hướng |

 


Cập nhật: 3-5-2000

Trở về thư mục "Nghi thức và Nghi lễ Phật giáo"

Đầu trang