Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

Phần vào Khóa Lễ
1. Nguyện Hương
2. Tán Thán Phật và Quán Tưởng
3. Đảnh Lễ
4. Tán Dương Chi
5. Phát Nguyện Trì Kinh
6. Tán Dương Giáo Pháp
Phần Kinh Chính
Kinh Hạnh Nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm
Kinh Giáo Hóa Người Bệnh
Kinh Các Pháp Quán Niệm
Kinh Dụ Ngôn Bọt Nước
Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm
Kinh Biết Sống trong Hiện Tại.
Kinh Từ Tâm
Kinh Phước Đức
Kinh Cư Sĩ Tại Gia.
Kinh Thiện Sanh
Phần Sám Nguyện và Hồi Hướng
7. Bát-nhã Tâm Kinh
8. Niệm Phật
9. Xướng Lễ
10. Năm Điều Quán Tưởng hay Quán Chiếu Thực Tại
11. Sám Nguyện (Tụng một trong bốn bài Sám dưới đây):
Sám Cầu An
Sám Quy Nguyện
Sám Tu Tập
Sám Tu Là Cội Phúc
12. Hồi Hướng
13. Phục Nguyện
14. Tôn Kính Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

Hướng Dẫn

Khóa Lễ Kinh Cầu An này được sử dụng để cầu an cho bệnh nhân, cho gia đạo, và cầu cho đất nước và thế giới thái bình. Ngoài ra, nghi thức này còn được sử dụng vào các dịp lễ an vị Phật, lễ khai trương và lễ khánh thành v.v…

Đối với khóa lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, nước nhà hưng thạnh thì nên tụng một trong bốn Kinh sau đây: Kinh Từ Tâm, Kinh Phước Đức, Kinh Thiện Sanh hay Kinh Người Cư Sĩ Tại Gia.

Đối với khóa lễ cầu an gia đạo vào các buổi sáng, trưa, chiều hay tối định kỳ thì nên tụng theo thứ tự từ Kinh thứ nhất cho đến Kinh sau cùng, sau đó tiếp tục tụng lại từ đầu.

Đối với khóa lễ cầu an cho bệnh nhân ta có thể lần lượt tụng các Kinh sau đây: Kinh Hạnh Nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm, Kinh Giáo Hóa Người Bệnh, Kinh Các Pháp Quán Niệm, Kinh Dụ Ngôn Bọt Nước, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm, Kinh Biết Sống trong Hiện Tại hay Kinh Người Cư Sĩ Tại Gia.

Đối với khóa lễ an vị Phật hay lễ khai trương hay lễ khánh thành thì tụng Kinh Từ TâmKinh Phước Đức.

Đối với khóa lễ cầu an cho cơ quan, xí nghiệp, hội đoàn và chợ thì nên tụng một trong các Kinh sau đây: Kinh Thiện Sanh, Kinh Từ Tâm, Kinh Phước Đức hay Kinh Người Cư Sĩ Tại Gia.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

 


Cập nhật: 3-5-2000

Trở về thư mục "Nghi thức và Nghi lễ Phật giáo"

Đầu trang