Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Phật thuyết
KINH VU-LAN BỒN

**********

Tây Tần Tam-Tạng Pháp-sư Trúc-Pháp-Hộ dịch.

**********

 

            Văn như thị: Nhứt thời Phật tại Xá-Vệ quốc, Kỳ-thọ Cấp-Cô-Độc viên.

            Đại Mục-Kiền-Liên, thỉ đắc lục-thông, dục độ phụ mẫu, báo nhủ bộ chi ân; tức dĩ đạo nhãn quan thị thế-gian: Kiến kỳ vong mẫu sanh ngạ-quỉ trung, bất kiến ẩm thực, bì cốt liên lập.

            Mục-Liên bi ai, tức dĩ bát thành phạn, vãng hướng kỳ mẫu. Mẫu đắc bát phạn, tiện dĩ tả thủ chướng bát, hữu thủ sụy thực, thực vị nhập khẩu, hóa thành hỏa thán, toại bất đắc thực. Mục-Liên đại khiếu, bi hiếu thế khấp, trì hườn bạch Phật, cụ trần như thử.

            Phật ngôn: “Nhử mẫu tội căn thâm kiết, phi nhử nhất nhơn lực sở nại hà!  Nhử tuy hiếu-thuận, thinh động thiên địa, thiên-thần, địa-kỳ, tà ma, ngoại-đạo, đạo-sĩ, tứ thiên-vương thần, diệt bất năng nại hà! Đương tu thập phương chúng Tăng oai-thần chi lực, nãi đắc giải-thoát. Ngô kim đương thuyết cứu tế chi pháp, linh nhứt thiết nạn giai ly ưu khổ”.

            Phật cáo Mục-Liên: “Thập phương chúng Tăng, thất nguyệt thập ngũ nhật, Tăng tự-tứ thời, đương vị thất thế phụ mẫu, cập hiện-tại phụ mẫu, ách nạn trung giả, cụ phạn bá vị, ngũ quả, cấp quán bồn khí, hương du, đính chúc, sàng phu ngọa cụ, tận thế cam mỹ, dĩ trước bồn trung, cúng dường thập phương đại đức chúng Tăng. Đương thử chi nhật, nhứt thiết Thánh chúng, hoặc tại sơn gian thiền-định, hoặc đắc tứ đạo quả, hoặc tại thọ hạ kinh hành, hoặc lục-thông tự tại giáo hóa Thinh-văn, Duyên-giác, hoặc thập địa Bồ-Tát đại nhơn, quyền hiện Tỳ-kheo tại đại chúng trung, giai đồng nhất tâm thọ bát hòa-la phạn. Cụ thanh-tịnh giới Thánh chúng chi đạo, kỳ đức huân dương.

            Kỳ hữu cúng-dường thử đẳng tự-tứ Tăng giả, hiện thế phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, đắc xuất tam đồ chi khổ, ứng thời giải-thoát y thực tự nhiên. Nhược phụ mẫu hiện-tại giả, phước lạc bá niên, nhược thất thế phụ mẫu sanh Thiên, tự tại hóa sanh nhập thiên hoa quang.

            Thời, Phật sắc thập phương chúng Tăng, giai tiên vị thí chủ gia chú nguyện, nguyện thất thế phụ mẫu, hành thiền định ý, nhiên hậu thọ thực. Sơ thọ thực thời, tiên an tại Phật tiền, tháp tự trung Phật tiền, chúng tăng chú nguyện cánh tiên tự thọ thực”.

            Thời Mục-Liên Tỳ-kheo cập đại Bồ-Tát chúng, giai đại hoan-hỉ, Mục-Liên bi đề khấp thinh, thích nhiên trừ diệt.

            Thời Mục-Liên mẫu, tức ư thị nhựt, đắc thoát nhất kiếp ngạ-quỉ chi khổ.

            Mục-Liên phục bạch Phật ngôn:“Đệ-tử sở sanh mẫu đắc mông Tam-Bảo công đức chi lực, chúng Tăng oai-thần chi lực cố; nhược vị lai thế, nhất thiết Phật đệ-tử, diệc ưng phụng Vu-Lan bồn, cứu độ hiện-tại phụ mẫu, nãi chí thất thế phụ mẫu khả vi nhỉ phủ?”

            Phật ngôn: “Đại thiện khoái vấn! Ngã chánh dục thuyết, nhử kim phục vấn.
            Thiện-nam tử! Nhược Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Quốc-vương, thái-tử, đại-thần, tể-tướng, tam công, bá quan, vạn dân, thứ nhơn hành từ hiếu giả, giai ưng tiên vị sở sanh hiện-tại phụ mẫu, quá-khứ thất thế phụ mẫu, ư thất ngoạt thập ngũ nhật, Phật hoan-hỉ nhật, Tăng tự-tứ nhật, dĩ  bá vị phạn thực, an Vu-Lan bồn trung, thí thập phương tự-tứ Tăng. Nguyện sử hiện-tại phụ mẫu, thọ mạng bá niên vô bệnh, vô nhất thiết khổ não chi hoạn, nãi chí thất thế phụ mẫu ly ngạ-quỉ khổ, sanh Nhơn Thiên trung, phước lạc vô cực.

            Thị Phật đệ-tử tu hiếu thuận giả, ưng niệm niệm trung thường ức phụ mẫu, nãi chí thất thế phụ mẫu, niên niên thất ngoạt thập ngũ nhật, thường dĩ hiếu từ, ức sở sanh phụ mẫu, vị tác Vu-Lan bồn thí Phật cập Tăng, dĩ báo phụ mẫu trưởng dưỡng từ ái chi ân, nhược nhứt thiết Phật đệ-tử ưng đương phụng trì thị pháp”.

            Thời Mục-Liên Tỳ-Kheo, tứ bối đệ-tử hoan-hỉ phụng hành.

 

**********

 

BÁO PHỤ MẪU ÂN CHUÙ:

Nam mô mật lật đa đá bà dạ tá ha (3lần)

**********

 

CỬ TÁN:

Vu-Lan chánh giáo, tự-tứ gia thần, Mục-Liên ai khẩn cứu từ thân. Chư Phật đại oai thần, thoát khổ ưu hoàng, vạn cổ hiếu danh xưng.

 

Nam mô Đại-hiếu Mục-Kiền-Liên Bồ-Tát Ma-ha-Tát (3lần).

**********

 

VU-LAN THẮNG HỘI

 

Vu-Lan phép nhiệm rải hồng ân
Tự-tứ oai linh chuyển lực thần
Phật-tổ từ-bi truyền chánh giáo
Mục-Liên thành khẩn cứu từ thân
U-minh thoát khỏi đườøng oan nghiệp
Trần thế truyền roi dấu pháp-luân
Thong thả muôn Thu niềm hiếu-hạnh
Trung-ngươn hoài niệm luống bâng khuâng.


Chứng đắc thần-thông đạo quả thành
Chạnh lòng nhớ lại tấm ơn sanh
Mở to mắt huệ nhìn soi khắp
Se thắt lòng son bóng vắng tanh
Chua xót căn nguyên đường ngạ-quỉ
Ngẩn ngơ hình phạt chốn U-minh
Bát cơm dâng Mẹ nhìn tha-thiết
Hóa lửa than ôi! Thảm sự tình!!


Sự tình bạch Phật rõ căn nguyên
Lệ đổ lòng đau xót khẩn nguyền
Thắng hội Vu-Lan tuyên pháp mhiệm
Thần oai Tự-tứ vận cơ huyền
Thánh Tăng ngày ấy ban ơn phước
Vong mẫu từ nay thoát nghiệp duyên
Liên tưởng sau xưa niềm hiếu-nghĩa
Hai phen cứu tế vĩnh lưu truyền.


Lưu truyền sự tích mấy ngàn năm
Mỗi độ Thu sang mỗi độ rằm
Sắm lễ Vu-Lan cam mỹ phẫm
Dâng Tăng Tự-tứ chí thành-tâm
Mẹ cha kiếp trước duyên siêu thoát
Cha mẹ đời này phước thậm thâm
Mãn nguyện nhơn sanh mùa báo hiếu
Nhớ ơn tôn-giả lụy khôn cầm!

 

____________

Ghi chuù: -Bài kinh VU-LAN, nguyên văn Hán-Việt. Tên dịch-giả có ghi dưới đề kinh. Nguyên bản Kinh nầy đăng trong cuốn “TAM BẢO TÔN KINH”, do pháp-sư Minh-Hạnh, hiệu Thích-Nguyệt-Quang biên soạn. Thích-Ca Phật viện xuất-bản và phát-hành, nhà in THẠNH-MẬU ấn tống năm 1952.

            Cha mẹ của đệ-tử lúc còn sanh tiền, thường tụng bài Kinh trên vào ngày rằm tháng Bảy tại chùa và tại-gia hằng đêm suốt mùa Báo-Hiếu để hồi-hướng cửu-huyền thất-tổ vãng sanh Tịnh-Độ. Nay song-thân của đệ-tử, Mẹ trước, Cha sau lần lượt khuất bóng cách nhau 105 ngày vào năm Kỷ-Mão, tại Việt-Nam đồng hưởng thọ 82tuổi.

            Đệ-tử phát tâm đánh máy bản Kinh nầy, tưởng nhớ đến công ơn Cha Mẹ và hồi hướng đến cửu-huyền thất-tổ, nghiệp chướng tiêu trừ, vãng sanh Tịnh-Độ.

Mẹ đi bỏ Cha về quê trước,
Cha bước theo Mẹ đến nhà sau.
A-Di-Đà Phật đồng rước thỉnh,
Tây-phương Cực-Lạc hẹn nhau về.

Chân thành cảm ơn cư sĩ Thanh Sơn đã đánh máy và gởi tặng bản điện tử

http://buddhismtoday.com/viet/kinh/dt/046-kinhvulan.htm

 


Cập nhật: 8-8-2001

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang