Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
TÂM LINH VÀ KHOA HỌC TRONG PHẬT PHÁP

Mục lục

LỜI TỰA

1- TÂM LINH VÀ KHOA HỌC TRONG PHẬT PHÁP

 2 -TRUYỀN ĐẠT TIN TỨC NƠI MỘT NIỆM

3 - SIÊU NGŨ GIÁC QUAN TIẾN VÀO LINH GIỚI

4 - THỜI GIAN CHUYỂN HÓA THÀNH KHÔNG GIAN

5 - LUYỆN CÔNG KHÍCH THÍCH ĐÀO TẠO SIÊU NHÂN

6 - LÀN SÓNG VÀ HẠT TỬ CHUYỂN HÓA LẪN NHAU

7 -  NGŨ GIÁC QUAN CHẲNG PHẢI TOÀN NĂNG

8 - HIỆU ỨNG TÂM LỰC

9 - KẾT LUẬN

Mục lục : | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
                                PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 .

http://www.buddhismtoday.com/viet/kh/tamlinh&kh.htm

 


Vào mạng: 2-10-2004

Trở về mục "Phật giáo và Khoa học"

Đầu trang